Vodní nádrž Adamov

Celková délka vodního toku Adamovský potok, který pramení pod vrcholem Větrník (844 m n. m.) a vlévá se do Kobylího potoka, je něco málo přes 5,0 km a plocha jeho povodí činí okolo 6,5 km2. Povodí je úzkého a protáhlého tvaru a téměř celé zalesněné.

Asi 400 m před zaústěním do Kobylího potoka se na Adamovském potoce nacházela vhodná lokalita na vybudování nové malé vodní nádrže, jejímiž hlavními účely má být zadržování vody v lesích (v krajině), vytváření vhodných podmínek pro vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny, kladné ovlivňování režimu vody v lesních půdách v okolí nádrže, zajišťování zásob vody v případě lesního požáru, zlepšování lokálních odtokových poměrů a příznivé ovlivňování mikroklima lesa.

 

Technické řešení

V rámci akce byla provedena výstavba průtočné malé vodní nádrže o celkovém objemu akumulované vody při maximální hladině 25 449 m3 (při zatopené ploše 11 864 m2).

Hráz nádrže o celkové délce 96,6 m a výšce 5,7 m je zhotovena jako sypaná heterogenní s návodním jílovým těsněním. Šířka koruny hráze má 3,5 m, sklon návodního stahu 1 : 3 a vzdušného 1 : 2. Koruna hráze a vzdušná strana je ohumusována a zatravněna, návodní svah je opevněn dvouvrstvým kamenným pohozem opřeným o patku z lomového kamene.

Výpustné zařízení je otevřený trojdlužový požerák z monolitického vodostavebního betonu se zdvojenou dlužovou stěnou vyplněnou jílem, na který navazuje potrubí DN 600.

Bezpečnostní přeliv je v pravobřežním zavázání hráze. Je otevřený lichoběžníkového průřezu o délce přelivné hrany 16 m. Za bezpečnostním přelivem je balvanitý skluz z lomového kamene o délce 22,8 m, který je zaústěn do opevněného koryta Adamovského potoka.

Přítok vody z Adamovského potoka do vodní nádrže je realizován jednak novým korytem přes průtočnou záchytnou tůň o ploše 680 m2 a hl. 0,5 m, jednak původním korytem, které zůstalo zachováno. Záchytná tůň slouží jako lapač splavenin, sedimentů a rozšíření litorálu. Je opatřena přelivnou čelní hrázkou a je opevněna v celé průtočné délce rovnaninou z lomového kamene. Sklon návodního svahu hrázky je cca 1 : 2 a sklon vzdušného svahu cca 1 : 2,5.

 

Základní údaje

Název stavby:

VN Adamov

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Karlovice

Katastrální území:

Karlovice ve Slezsku

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-01-0150

Náklady:

10 197 000,- Kč bez DPH, z toho dotace 9 703 244,00 Kč z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 lesního zákona

Projekt:

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Zahájení stavby:

3/2022

Dokončení stavby:

11/2022

 

Fotografie