Žlebník

Žlebník je levým přítokem řeky Bělá. Pramení v podhůří Rychlebských hor pod Bílými kameny v nadmořské výšce 620 m, protéká obcemi Česká Ves a Písečná. Celková délka toku činí 4,2 km.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Přirozená trasa Žlebníku v zastavěné části obcí Česká Ves a Písečná byla změněna pravděpodobně v průběhu 19. století, kdy byl potok sveden do náhonu na místní mlýn. V 50. letech 20. století byl náhon ve velmi špatném stavu, ale neměl už svého původního vlastníka a navíc vodní energie ztrácela na významu. Proto byla nejhůře poškozená část zasypána a zaústění do Bělé zůstalo jen skrze jalový přepad. Kapacita náhonu byla jen na pětiletou vodu (Q5), takže okolí toku bývalo pravidelně zaplavováno. K vyšším kulminacím průtoků přispívá také množství odvodňovacích příkopů svádějících vodu z přilehlých polí a pastvin, zřízených ještě před druhou světovou válkou. Tento historicky daný stav nebylo možné kvůli stísněným podmínkám v obci výrazně změnit prostým zkapacitněním koryta tvořeného bývalým náhonem.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavba zahrnovala dvě části – rozšíření koryta v intravilánu České Vsi a vybudování odlehčovacího koryta. Koryto Žlebníku vede od zaústění v délce cca 700 m v souběhu s řekou Bělá. Proto byl v místě, kde jsou oba toky nejblíže, postaven rozdělovací objekt tvořený přepážkou s oknem. Při průtocích nepřesahujících Q1 teče voda pouze starým korytem skrze okno, při vyšších přepadává do odlehčovacího koryta zaústěného do Bělé. Omezovací okno propustí do starého koryta průtok max. Q5. Odlehčovací koryto a nově rozšířené koryto nad rozdělovacím objektem jsou dimenzovány na maximální průtok Q20.

Při přívalových srážkách koncem května roku 2014 přesáhl povodňový průtok tuto maximální kapacitu a koryto toku včetně odlehčovacího koryta bylo poškozeno. Omezovací okno však zapůsobilo tak, jak mělo a obec Písečná níže po proudu byla uchráněna před zaplavením.

Rozdělovací objekt a odlehčovací koryto se nacházejí mezi soukromými zahradami a v areálu lesní školky a nejsou dostupné z veřejných komunikací.

Název a délka toku: Žlebník, 4,2 km
Celkové náklady: 2 320 980,- Kč, z toho 50 % dotace MZe
Projekt: Lesprojekt Krnov, s. r. o.
Zhotovitel: PROLES, s. r. o. z Brna

Fotografie: