VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN

Vodní tok Sedlinka, IDVT 10214986 je pravostranným přítokem vodního toku Opava. Pramení pod obcí Pustá Polom, kde následně protéká lesními pozemky, dále protéká katastrálními územími Suché Lazce, Nové Sedlice, Štítina, Mokré Lazce.

V ř. km 5,2 v k.ú. Suché Lazce je na vodním toku vybudována vodní nádrž, která je ve správě státního podniku Lesy ČR. Vodní nádrž plní v prvé řadě funkci ochrannou – transformace povodňových vln, dále pak funkci rybochovnou a rekreační ( původně byla vybudována jako nádrž závlahová ).

Popis původního stavu

Vodní tok Sedlinka byl do 31.12.2010 ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, od 1.1.2011 je ve správě státního podniku Lesy ČR. V návaznosti na průběh povodně v červnu 2013 vyvstala potřeba prověřit stávající nastavení vodního hospodářství na stávající nádrži.

V prosinci 2013 na požadavek LČR, s.p. zpracoval státní podnik Povodí Odry „Posouzení vodního hospodářství nádrže“. Účelem práce bylo posoudit stávající nastavení vodního hospodářství na nádrži a případně navrhnout jeho úpravu vzhledem k výši stanoveného neškodného průtoku pod MVN Sedlinka 3,0 m3/s, který byl stanoven správcem toku ve spolupráci s Povodím Odry, s.p. po uvedené povodni.

Další negativní skutečností, způsobující rychlejší naplnění retenčního prostoru vodního díla při povodňových průtocích, bylo zanesení nádrže naplaveninami.

Při povodních v květnu r. 2014 se podařilo udržet vodu v korytě vodního toku Sedlinka pod nádrží v obci Nové Sedlice díky průběžné odborné manipulaci s hladinou vody v nádrži VN Sedlinka, umístěné nad obcí Nové Sedlice, a to s ohledem na včasnou předpověď ČHMÚ a průběžnou konzultaci s Povodím Odry, s.p., v některých místech však došlo k zahloubení již existujících nátrží.

Technické řešení stavby

Předmětem stavby byla úprava přelivných hran vodní nádrže (dále jen „VN“) za účelem zvýšení retenční schopnosti nádrže, dále odbahnění nádrže s cílem obnovení původní nivelety dna a provedení průcezné hrázky se sedimentačním prostorem v zadní části nádrže pro potřebu zpomalení zanášení VN splaveninami.

Stavba byla rozdělena na 3 stavební objekty:

SO 01 – Úprava přelivných hran VN (investiční část)

Snížení úrovně vtokových oken požeráku o 0,5 m na kótu  282,64 mnm.

Po vyřezání otvorů v betonové konstrukci požeráku byl na kontrolním dni zhodnocen stav požeráku a bylo rozhodnuto, že bude provedena kompletní rekonstrukce požeráku (ne pouze snížení spodní hrany oken a částečná sanace betonu). Důvodem je špatná kvalita betonu a pracovních spár, které vznikly při provádění betonáže. Z tohoto důvodu byly vypuštěny další práce na rekonstrukci požeráku. Rekonstrukce požeráku bude provedena následně samostatnou akcí.

Zvýšení úrovně přelivné hrany bezpečnostního přelivu o 0,47 m na kótu 284,82 mnm. Délka přelivné hrany 7 m.

SO 02 – Odbahnění nádrže (neinvestiční část)           

Vodní plocha určená k odbahnění nádrže Sedlinka činí v rámci SO 02 5,9 ha, objem sedimentu 34 982 m3, mocnost sedimentu do 2,1 m. V rámci odbahnění bylo obnoveno odvodňovací koryto v délce 313 m, pro lepší odvodnění dna byly provedeny odvodňovací rýhy, které jsou napojeny na odvodňovací koryto. Odvodňovací koryto je napojeno na konstrukci požeráku v úrovni spodních výpustí. Pro zajištění přístupu k nádrži byla v rámci tohoto objektu opravena přístupová komunikace a dva sjezdy do nádrže. Součástí byl nátěr lávky přes bezpečnostní přeliv.

SO 03 – Průcezná hrázka se sedimentačním prostorem

     SO 03.1 – Odbahnění nádrže (neinvestiční část)

Vodní plocha určená k odbahnění nádrže Sedlinka v zadní části činí v rámci SO 03 1,18 ha, objem sedimentu 12 454 m3, mocnost sedimentu do 2,1 m. Pro zajištění maximálního odvodnění sedimentu bylo provedeno odvodňovací koryto v délce 96 m, které bylo napojeno na odvodňovací koryto v rámci SO 02. 

     SO 03.2 – Průcezná hrázka (investiční část)

Byla provedena průcezná hrázka pro vytvoření sedimentačního prostoru v zadní části vodní nádrže. Těleso průcezné hrázky je založeno 0,5 m pod úroveň navrženého dna. Hrázka je v km 0,000-0,050 provedena jako zemní s kamenným obkladem tl. 0,4 m. V km 0,050 – 0,152 je provedena z lomového kamene o hmotnosti 80 – 200 kg. Koruna hrázky šířky 1 m je na kótě 283,14 m n.m., tedy 0,5 m nad hladinou stálého nadržení. Svahy hrázky jsou provedeny ve sklonu 1:1,75. Výška hrázky se  pohybuje v rozmezí 0,0 – 0,9 m, délka hrázky bude 152 m. Hrázka je na obou koncích navázána na svahy nádrže a zapuštěna do nich do hloubky 0,5 m. V místě křížení s odvodňovacím korytem je položeno a obetonováno ŽB potrubí DN 300 délky 7,4 m. Pro zajištění přístupu do prostoru zátopy a možnost provádění následné údržby byl proveden sjezd do nádrže s napojením na přístupovou komunikaci, opravenou v rámci SO 02.

Základní údaje
Název stavby: VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN
číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-008
Kraj / Okres: Moravskoslezský / Opava
Obec: Opava
Katastrální území: Suché Lazce
Projekt: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
Zahájení stavby: 08/2017
Dokončení stavby: 10/2018
Fotografie: