Charakteristika správy toků

 

Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku je organizační jednotkou státního podniku Lesy České republiky, která vykonává povinnosti správce drobných vodních toků v povodí řeky Odry.

Povodí Odry se rozkládá na území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Zasahují do něj tři velkoplošná chráněná území: CHKO Jeseníky, CHKO Poodří a CHKO Beskydy. Samotná Odra pramení v Oderských vrších pod Fidlovým kopcem ve výšce 633 m n. m. Upravený pramen je přístupný pouze o víkendech a státních svátcích, neboť se nachází na území Vojenského újezdu Libavá. Řeka Odra má délku od pramene po ústí 854 km, protéká Českou republikou, Polskem a Německem a vlévá se do Baltského moře u polského města Štětín (Szczecin). Celková plocha jejího povodí je 118 861 km², z toho asi 6 % leží na území České republiky (7 217km²).

Správa toků – oblast povodí Odry má dvě pracoviště: sídelní ve Frýdku-Místku a pracoviště v Krnově. Na základě rozhodnutí o určení do správy, vydaných Ministerstvem zemědělství České republiky, vykonává správu na více než 4 600 km drobných vodních toků. Jedná se zejména o bystřiny a horní úseky vodních toků, které jsou charakteristické velkým podélným spádem, rozkolísaností průtoků během roku a neustáleným splaveninovým režimem. Jejich správa je historicky spjatá s obhospodařováním lesních porostů. V rámci péče o ucelená území jsou spravovány také vodní toky s nízkou lesnatostí povodí, které protékají obcemi a zemědělsky využívanou krajinou.

Hlavní činností správy je péče o určené vodní toky dle platných právních předpisů. Koryta vodních toků spolu s břehovými a doprovodnými porosty jsou udržována ve stavu zabezpečujícím dostatečnou průtočnost při odvádění vody z území s přihlédnutím k přírodním podmínkám a k významu vodního ekosystému v krajině. Jsou prováděny pravidelné prohlídky vodních toků a vodních děl, vysazovány nové břehové a doprovodné porosty přírodě blízké druhové a prostorové skladby a je pečováno o stávající porosty. Jsou také obnovovány starší vodní nádrže i stavěny nové a vytvářeny drobné vodní prvky v lesích – průtočné i neprůtočné tůně a soustavy tůní.V rámci úprav vodních toků, sloužících k zabezpečení funkcí vodotečí a také k ochraně před povodněmi, i v rámci budování a oprav malých vodních nádrží je zajišťována projektová příprava staveb, prováděn technický dozor při jejich realizaci, majetkoprávně se vypořádávají dotčené pozemky a je vedena evidence vytvořeného majetku. Správa toků spolupracuje také při zneškodňování havárií na vodních tocích a vytváří podmínky umožňující oprávněné nakládání s vodami. Podrobný výpis činností správce drobných vodních toků je uveden ve výkonu správy vodních toků.


Pracoviště Frýdek-Místek

Pracoviště ve Frýdku-Místku vykonává správu vodních toků ve východní části povodí (Moravskoslezské Beskydy, část Nízkého Jeseníku, Moravská brána) o celkové délce téměř 2 500 km, z nichž některé protékají územím Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Významnými toky z hlediska velikosti povodí jsou Jičínka, Lubina, Ropičanka, Ráztoka, Hluchová, Kopytná, Frýdlantská Ondřejnice, Čeladenka a Kozlovická Ondřejnice. Pracoviště má 13 zaměstnanců.

 

Adresa: Nádražní 2811, 738 01, Frýdek-Místek

ukaž na mapě


Pracoviště Krnov

Pracoviště v Krnově spravuje vodní toky v západní polovině povodí. Jejich délka dosahuje téměř 2 100 km, z nichž některé protékají Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky. Významnými toky z hlediska velikosti povodí jsou Střední, Černá a Bílá Opava, Opavice, Podolský potok, Vražedný potok, Vrchovištní potok a Javornický potok. Na pracovišti je zaměstnáno 8 pracovníků.

Adresa: V Osadě 22, 794 01, Krnov

ukaž na mapě