Vodní nádrž Pod Lhotkou

Lhotecký potok pramení nad silnicí mezi Lhotkou a Vítkovem v nadmořské výšce 487 m n. m. Pod obcí protéká lesním porostem v úzkém údolí s velkým podélným sklonem a dále ve spodní části Podhradím (částí města Vítkov), kde ústí do řeky Moravice. Celková délka vodního toku je necelé 3 km. Přibližně v jeho polovině byla vybudována nová malá vodní nádrž, jejímiž hlavními účely má být zadržování vody v lesích (v krajině), vytváření vhodných podmínek pro vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny, kladné ovlivňování režimu vody v lesních půdách v okolí nádrže, zajišťování zásob vody v případě lesního požáru, zlepšování lokálních odtokových poměrů a příznivé ovlivňování mikroklima lesa.

Technické řešení

V rámci akce byla provedena výstavba průtočné malé vodní nádrže o celkovém objemu akumulované vody při maximální hladině 11 315 m3 (při zatopené ploše 3 830 m2).

Nádrž má sypanou zemní hráz s korunou o šířce 3,0 m. Konstrukce tělesa hráze je heterogenní se středovým těsnícím jádrem a stabilizačními násypy na návodní a vzdušné straně. Sklon návodního svahu je 1 : 2,5 a vzdušného 1 : 2. Koruna hráze a vzdušná strana je ohumusována a zatravněna, návodní svah je opevněn dvojitým kamenným pohozem a dole zajištěn opěrnou patkou z lomového kamene.

Na pravé straně hráze v místě zavázání do rostlého terénu je umístěn bezpečnostní přeliv pro převedení návrhového průtoku Q100 = 6,08 m3/s. Přeliv je opevněn lomovým kamenem zajištěným monolitickými betonovými prahy. Balvanitý skluz je opřen o stabilizační pas z lomového kamene. Napojení odtokového koryta do vodního toku je opevněno rovnaninou z lomového kamene.

Výpustné zařízení tvoří otevřený dvoudlužový betonový požerák s odtokovým potrubím s obetonováním a protiprůsakovým žebrem. Vtok do požeráku je spodní mříží s česlemi. Přístup k požeráku je zajištěn terénním náběhem a dřevěnou lávkou. Odtokové potrubí je na vzdušné straně vyústěno přes betonové výtokové čelo. Za výtokovým čelem je vyhlouben odtokový příkop lichoběžníkového profilu opevněný lomovým kamenem a zakončený stabilizačním pasem do dna. Dále příkop bez opevnění plynule navazuje na stávající přirozené koryto toku.

Litorální zóna nádrže v oblasti nátoku byla doplněna soustavou tůní a mikrotůní. Další soustava tůní byla umístěna v prostoru pod hrází.

Základní údaje

Název stavby:

VN Pod Lhotkou

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Vítkov

Katastrální území:

Lhotka u Vítkova

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-02-0690

Náklady:

6 780 529,83 Kč bez DPH, z toho dotace 6 675 406,82 Kč z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 lesního zákona

Projekt:

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

Zhotovitel:

POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava

Zahájení stavby:

4/2022

Dokončení stavby:

11/2022

Fotografie