Klimešův rybník

Popis původního stavu

Původní nádrž Klimešův rybník vznikla v 70. letech 20. století. Jedná se o obtočnou nádrž na bezejmenném přítoku toku Rýžovník s jednoduchým výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem opevněným kamennou rovnaninou. Objem zátopy nádrže je 2700 m3.

Vodní nádrž je vypuštěná, kvůli špatnému technickému stavu není provozuschopná.

Technické řešení

Původní obtočná nádrž je řešena jako průtočná. V rámci stavby byla provedena celková rekonstrukce hráze, nápustného a výpustného zařízení. Retenční prostor nádrže byl rozšířen, objem zátopy je 4460 m3, plocha zátopy při provozní hladině vody je 3820 m2.

Stavba zahrnovala čtyři stavební objekty:

SO 01 Výkopek z retenčního prostoru

Nádrž byla prohloubena na 1,0 – 1,7 m se svahy výkopu ve sklonu 1:4. Dno nádrže bylo upraveno svahováním se spádem 0,5 % směrem k ose nádrže, která je vyspádována směrem k místu vypouštění. Dno nádrže nebylo hutněno.

SO 02 Hráz

Stávající čelní hráz byla vybourána včetně stávajícího vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Byla postavena nová čelní hráz zemní, sypaná, homogenní. Při budování tělesa hráze byla využita vhodná výkopová zemina. Výška hráze je 2,2 m, šířka hráze 3,0 m, sklon návodní strany čelní hráze 1:3, vzdušné strany 1:2. Návodní líc hráze je opevněn patkou z lomového kamene a utěsněn geotextilií, krycí vrstvou z vhodných jílovitých zemin tl. 300 mm, filtrační vrstvou z drceného kameniva frakce 16-32 mm, tl. 100 mm a opevněn drceným kamenivem frakce 63-125 mm v tl. 200 mm. Vzdušné svahy jsou ohumusovány a zatravněny. Pata vzdušné strany hráze je odvodněna pomocí drenáže se štěrkovým obsypem.

SO 03 Nápustné a výpustné zařízení

Přítok vody z bezejmenného vodního toku do nádrže je realizován pomocí brodu a na něj napojeného otevřeného, po celé délce opevněného koryta vyústěného do vodní nádrže.

Výpustní objekt tvoří předsazený otevřený požerák osazený na betonový základ. Konstrukce požeráku je dvoudlužová s jílovým těsněním, vstup do požeráku pro manipulaci s dlužovými stěnami je opatřen ocelovou uzamykatelnou mříží. Pro přístup na požerák slouží dřevěná lávka s jednostranným zábradlím, která je přístupná z koruny hráze. Dno v místě nátoku vody do požeráku je zpevněno dlažbou z lomového kamene, břehy jsou opevněny plynule se snižujícími betonovými zídkami. Na požerák navazuje plastové výtokové potrubí DN 600 délky 10 m, s obetonováním, uložené ve sklonu 2,0 %, které je zaústěno do stávajícího koryta.

SO 04 Bezpečností přeliv

Bezpečnostní přeliv byl navržen v místě původního přelivu. Šířka přelivu je 4,5 m, výška 0,4 m (kapacita přelivu je dimenzována na Q20). Bezpečnostní přeliv byl opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 0,4 m do betonu a je zaústěn do stávajícího koryta.

Základní údaje
Název stavby: Klimešův rybník
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Roudno
Katastrální území: Roudno
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-0340
Náklady: 2 044 006,- Kč bez DPH z toho dotace: 1 430 000,- Kč
datační titul: „Podpora opatření na drobných vodních
tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“
Projekt: Lesprojekt Krnov, s. r. o., Ing. Ladislav Řehka
Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o.
Zahájení stavby: 5/2017
Dokončení stavby: 10/2018
Fotografie: