Pražmo – úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka

Čuvný potok je levostranným přítokem Morávky v ř.km 13,88. Tok má v horní části poměrně velký podélný spád a nese množství splavenin. Koryto je zde úzké a značně zahloubené v těsném souběhu s místní komunikací. Koryto toku je upraveno od zaústění do Morávky po km cca 0,500, a to dřevěnými prahy a laťovými plůtky. V tomto úseku je již podélný spád toku malý a dochází zde k ukládání transportovaných splavenin a tím pádem ke zvýšení dna. Výsledkem je snížená kapacita koryta toku. Při větších průtocích se koryto zanáší a voda se rozlévá na přilehlé pozemky v obci a ohrožuje tak obytné domy.

Hluchý potok je levostranným přítokem Čuvného potoka v ř.km 0,430. V horní a střední části jsou převážně lesní porosty. Hluchý potok je výrazně štěrkonosným tokem. Při zvýšených průtocích dochází k transportu splavenin do níže položených částí toku a k jejich ukládání v intravilánu obce Pražmo. Jedná se o občasný tok, ve kterém je stálý průtok zajištěn pouze v jarních měsících a na podzim popř. v době intenzivních dešťů. V intravilánu obce Pražmo, v husté zástavbě rodinných domů docházelo k erozním procesům, které se projevovaly hloubkovou erozí dna toku a pomístním zanášením koryta. Vlivem nevhodných zásahů ze strany pobřežníků byl tok nevhodně zúžen a jeho dno zvýšeno, výsledkem byla snížená kapacita koryta toku.

Popis realizovaných úprav

Čuvný potok

Čuvný potok byl upraven ve dvou úsecích – km 0,690 – 0,722 a 1,121 – 1,223. V úseku pod státní silnicí je provedeno opevnění pravého břehu záhozem z LK do betonu. Niveleta dna je stabilizována 2 dnovými kamennými pásy. Jednotlivé kameny jsou uloženy na štět a do betonu.

V úseku souběhu s příjezdovou komunikací bylo koryto stabilizováno záhozem z lomového kamene, v úsecích s větším sklonem břehu je zához i s patkou z 1/3 prolitý betonem. Niveleta dna je stabilizována 5 dnovými kamennými pásy a 1 balvanitým skluzem délky 10,2 m (skluzová plocha délky 5 m). Šikmá výška opevnění je 1,5 m.

Hluchý potok

V korytě Hluchého potoka byly v intravilánu obce Pražmo vybudovány oboustranné opěrné zdi. Opěrné zdi jsou betonové s kamenným obkladem výšky 1,5 m. Dno koryta je šířky 1,5 m a je souvisle opevněno záhozem z lomového kamene. Do dna jsou osazeny příčné pásy z vystouplých kamenů prolité betonem.

Úsek toku nad intravilánem obce je řešen lokálně v místech s břehovou nebo dnovou erozí. Pomístně jsou v korytě vybudovány 3 balvanité skluzy a 3 kamenné pásy, které stabilizují výškové i směrové poměry toku. Pravý břeh je opevněn záhozem z lomového kamene. Levý břeh není s ohledem na požadavek SCHKO Beskydy opevňován.

Název toku: Čuvný potok, Hluchý potok (LB Čuvného)
Kraj / Okres: Moravskoslezský / Frýdek-Místek
Obec: Pražmo, Morávka
Katastrální území: Pražmo, Morávka, ČHP 2-01-01-046
Délka toku: 2,841 km, 2,035 km
Náklady: Projektová část: 644 tis. Kč bez DPH / Stavební část: 6,736 mil. Kč bez DPH
Projekt: ŠINDLAR s.r.o., Býšť 169 / Regioprojekt Brno, s. r. o., Hrnčířská 573/6, Brno
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Olomouc
Zahájení stavby: 03/2014
Dokončení stavby: 06/2015