VT Sedlinka v km 2,500-5,150

Vodní tok Sedlinka je pravostranným přítokem řeky Opavy. Pramení pod obcí Pustá Polom, následně protéká lesními porosty a dále přes zastavěná území Suché Lazce, Nové Sedlice, Štítina a Mokré Lazce. V říčním km 5,2 v k. ú. Suché Lazce je na vodním toku vybudována vodní nádrž, která původně sloužila jako nádrž závlahová, ale nyní plní v prvé řadě funkci ochrannou (transformace povodňových vln), rybochovnou a rekreační. V níže položených obcích Lesy ČR postupně realizují protipovodňová opatření, jedním z nich je i úprava vodního toku pro zvýšení míry ochrany před povodněmi v celkové délce 613 m v obci Nové Sedlice.

Původní stav:

V zájmovém úseku v obci Nové Sedlice neevidoval správce toku žádný majetek. Vyskytovaly se zde pouze pomístní úpravy, které byly provedeny vlastníky sousedních parcel, mosty a lávky křížící vodní tok a opěrná zeď v souběhu se silnicí III. třídy. V některých neopevněných úsecích bylo koryto nestabilní, pomístně se tvořily nátrže a docházelo k prohlubování koryta. Některé obytné domy a infrastruktura v bezprostřední blízkosti toku byly přímo ohroženy případným povodňovým průtokem.

Technické řešení

Stavba spočívala ve zkapacitnění (rozšíření) a stabilizaci koryta kamennou rovnaninou nebo patkou z lomového kamene a opěrnými zdmi. Podélný spád toku byl stabilizován pasy z lomového kamene. Součástí stavby bylo provedení přeložek vodovodu a plynárenského zařízení, nutných pro realizaci stavby, a zásypy v prostoru nátrže pravého břehu v blízkosti silnice III. třídy č. 4679. Příprava a realizace probíhala ve spolupráci s obcí Nové Sedlice a SSMSK, p. o., které byly investorem souvisejících akcí – mostků a lávek a úpravy levého břehu koryta podél komunikace III/01125.

 
Základní údaje

Název stavby:

VT Sedlinka v km 2,500-5,150

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Nové Sedlice

Katastrální území:

Nové Sedlice

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-03-0080

Náklady:

12 672 199 Kč bez DPH, z toho dotace 9 517 000 Kč z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Zahájení stavby:

3/2021

Dokončení stavby:

8/2022

Fotografie