Jičínka v km 10,950 – 11,400

Jičínka je pravostranným přítokem Odry. Ve správě Lesů České republiky, s. p. je až po soutok se Zrzávkou, tj. cca 15 km. V tomto úseku protéká zastavěným územím obcí Veřovice, Životice u Nového Jičína a Nový Jičín, místní část Žilina.

Stav před realizací

Na základě zpracované Studie odtokových poměrů na vodním toku Jičínka v katastrálním území Žilina u Nového Jičína a Životice u Nového Jičína, bylo zjištěno, že v předmětné lokalitě dochází k značnému zaplavování přilehlého okolí vodního toku již při povodňových průtocích Q20. Jediné řešení protipovodňové ochrany tohoto území bylo vybudování nábřežních protipovodňových zídek za účelem zkapacitnění koryta, z důvodu níže položeného jezu na vodním toku. Předmětná lokalita byla rovněž silně zasažena povodňovými průtoky v r. 2009 a 2010. Vybudování protipovodňového opatření v území bylo rovněž urgováno ze strany Města Nový Jičín.

Důvod a cíl úpravy toku

Cílem navržených opatření bylo zajištění protipovodňové ochrany území předmětné lokality na povodňový průtok Q50.

Popis navržených úprav

Protipovodňová opatření na řece Jičínce jsou provedeny v rozsahu km 10,960 až 11,402. Zkapacitnění koryta je převážně řešeno betonovými nábřežními zídkami a to v úsecích km 10,960 – 11,167 a km 11,233 – 11,397 na levém břehu a km 11,074 – 11,147 a 11,252 – 11,362 na břehu pravém. Pohledové plochy zídek byly upraveny matricemi vkládanými do bednění a to se vzorem kamenného obkladu. V km 11,167 až 11,252 jsou pro dosažení kapacity návrhového průtoku provedeny terénní úpravy (zvýšení terénu) na ploše cca 1448 m2. Návrhový průtok řešeného úseku toku byl stanoven na Q50.

Katastrální území: Žilina u Nového Jičína, ČHP 2-01-01-071
Celková délka toku: 25,69 km
Délka toku ve správě LČR: 15,33 km
Velikost povodí: 37,46 km2
Celkové náklady: 6 667 343,- Kč
Projekt: LINEPLAN, s.r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava
Zhotovitel: POHL cz, a.s. – OZ Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
Zahájení stavby: 04/2014
Dokončení stavby: 12/2014

Fotografie