Červený potok IV

Červený potok s délkou 10,6 km pramení na úpatí Sokolského hřbetu severovýchodně od Bezového vrchu ve výšce 550 m n. m. Potok dále teče severním směrem a je příjemcem řady menších vodních toků (Kopřivový potok, Uhlířský potok, Křemenáč). Červený potok se vlévá jako pravostranný přítok do Černého potoka. Řešený úsek se nachází v říčním km 6,000-7,000 v intravilánu obce Stará Červená Voda.

Před realizací stavby bylo koryto Červeného potoka historicky souvisle opevněno zdmi a rovnaninou, dno stabilizováno kamennými prahy a pasy, případně skluzovými objekty z lomového kamene. Opevnění předmětného úseku však bylo v havarijním stavu a hrozilo jeho sesutí. Zdivo mělo vypadlé kameny, ponejvíce v úrovni hladiny, průtočná kapacita koryta byla místy snížena nánosy hlinitých sedimentů.

Stavba proto zahrnovala pomístní úpravu koryta vodního toku, jeho směrovou a výškovou stabilizaci konstrukcemi z lomového kamene. Opevnění břehů bylo provedeno rovnaninou z lomového kamene, stabilizace dna příčnými balvanitými pasy.

Technické řešení

Před realizací stavby bylo koryto Červeného potoka historicky souvisle opevněno zdmi a rovnaninou, dno stabilizováno kamennými prahy a pasy, případně skluzovými objekty z lomového kamene. Opevnění předmětného úseku však bylo v havarijním stavu a hrozilo jeho sesutí. Zdivo mělo vypadlé kameny, ponejvíce v úrovni hladiny, průtočná kapacita koryta byla místy snížena nánosy hlinitých sedimentů.

Stavba proto zahrnovala pomístní úpravu koryta vodního toku, jeho směrovou a výškovou stabilizaci konstrukcemi z lomového kamene. Opevnění břehů bylo provedeno rovnaninou z lomového kamene, stabilizace dna příčnými balvanitými pasy.

Název stavby: Červený potok IV
Kraj: Olomoucký
Obec: Stará Červená Voda
Katastrální území: Nová Červená Voda
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0530
Náklady: 3 491 183,00 Kč bez DPH
Projekt: MARESA s. r. o. – Ing. Josef Mareš
Zhotovitel: Garden Forest Park service s. r. o.
Zahájení stavby: 3/2023
Dokončení stavby:

9/2023

Fotografie