Vojtovický potok v km 15,050-17,300

Drobný vodní tok Vojtovický potok je pravostranným přítokem Kladské Nisy, do které se vlévá na území Polska. Tok pramení v Rychlebských horách pod Hraničním vrchem – 752 m n. m. Celková délka výše uvedeného vodního toku na území České republiky je cca 19,7 km a má dělenou správu. Vojtovický potok je ve správě Lesů České republiky, s. p., od mostu na státní silnici Žulová – Javorník (dle CEVT od km 11,8), až po pramen, tj. v délce 7,9 km. Tok protéká lesními porosty, zemědělskými pozemky, a také Vojtovicemi, což je místní část obce Vlčice.

Stav před realizací

Povodňovými průtoky na konci června 2009 byly způsobeny rozsáhlé škody na korytě toku Vojtovického potoka. Došlo k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi, ke zdemolování mostních konstrukcí a k zdevastování místní komunikace a rodinných domů. Průtočná kapacita toku byla významně snížena usazenými splaveninami různorodé zrnitosti. Koryto toku bylo místy výrazně rozšířené, v údolnici toku došlo k sedimentaci velkého množství splavenin. Stav zdevastovaného koryta toku nadále ohrožoval stabilitu nemovitostí bezprostředně sousedících s korytem toku.

Jedná se o vodní dílo, jehož účelem bylo odstranění povodňových škod a zajištění stability povodňovým průtokem poškozené horní části koryta Vojtovického potoka.

Popis provedených úprav

Stávající koryto bylo v řešené části stabilizováno příčnými balvanitými objekty, niveleta dna byla pomístně upravena do podélného sklonu 2-3%. Příčná stabilizace byla provedena kamennými skluzy se stabilizační tůní, kamennými skluzy bez stabilizační tůně, balvanitými stabilizačními pasy a betonovými žebry. Podélné opevnění břehů bylo provedeno kamennou rovnaninou. Do konstrukce příčných objektů a podélného opevnění byly využity v max. možné míře kameny vytříděné z usazených splavenin. Pro omezení destrukčních účinků transportu splavenin při povodňových stavech byly ve vytipovaných profilech v údolnici toku osazeny příčné zemní valy se stabilizačním jádrem z drátokamenných košů s doprofilovaným polozapuštěným retenčním prostorem.

Katastrální území: Vojtovice, Petrovice u Skorošic, Nové Vilémovice / ČHP:  2-04-04-026
Kraj / Okres: Olomoucký / Jeseník
Obec: Vlčice, Skorošice, Uhelná
Délka toku: 19,7 km – LČR, s. p., má dělenou správu s Povodím Odry, s. p.
Plocha povodí: 43,50  km2
Celkové náklady: 13,024 mil. Kč bez DPH (z toho dotace: 6,100 mil. Kč / vlastní zdroje LČR: 6,924 mil. Kč )
Stavební náklady: 12,308 mil. Kč bez DPH
Projekt: MARESA, s r. o., Býšť 260, 533 22 Býšť
Zhotovitel: EKOSTAVBY HZ, a. s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
Zahájení stavby: 10/2010
Dokončení stavby: 11/2011

Dotační finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím MZe ČR ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

Fotografie

 
výstavba příčného zemního valu
se stabilizačním jádrem
 
balvanitý dnový pas z lomového
kamene
 
kaskáda balvanitých skluzů
se stabilizační tůní
 
koryto stabilizované balvanitými
skluzy
 
vytvoření retenčního prostoru