Jičínka II – km 13,100 – 17,100

Jičínka, č. h. p. 2-01-01-069, je pravostranným přítokem Odry. Ve správě Lesů České republiky, s. p. je až po soutok se Zrzávkou, tj. cca 15 km. V tomto úseku protéká zastavěným územím obcí Veřovice, Životice u Nového Jičína a Nový Jičín, místní část Žilina.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Jičínka v intravilánu Žiliny nebyla souvisle upravena. Při povodni v červnu roku 2009 došlo k posunu toku do levého břehu a vzniku nátrže, která ohrožovala místní komunikaci a přilehlou zástavbu. Při zabezpečovacích pracích bylo provedeno zajištění břehů toku v místech poškození záhozem z lomového kamene.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

V rámci stavby byla doplněna stabilizace břehů záhozem z lomového kamene. Stabilizace dna toku byla provedena pásy z lomových kamenů uložených do dna. Poloha kamenů je zajištěna kotvením do podloží pomocí zavrtávacích kotev s vytvořením kotvy injektáží. Ukotven je každý druhý kámen v řadě, tj. 5 – 7 ks, ostatní kameny jsou ke kotveným kamenům z návodní strany připnuty ocelovým lanem. Kameny byly před uložením do pásu opatřeny upínacím okem, kterým je ocelové lano protaženo. Pro zapojení úprav do krajiny a zlepšení odolnosti břehů proti činnosti vody při povodních byla provedena výsadba místních druhů vrb.

Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Valoušek – VALES
Zhotovitel stavby: IDVS, a. s.
Dokončení stavby: říjen 2010

FOTOGRAFIE