HB Rohovec km 1.260 – 2.199

Bystřina Rohovec, č. h. p. 2-03-03-017, je pravostranným přítokem řeky Olše, pramení na západních svazích Těšínských Beskyd mezi vrchy Loučka (835 m n. m.) a Filipka (762 m n. m.). Tok je dlouhý 4,800 km a jeho povodí má rozlohu 6,2 km2.

Převážná část úseku toku, která byla předmětem realizovaných opatření s názvem HB Rohovec km 1,260-2,199, protéká místní částí obce Návsí s rozptýlenou zástavbou. Na horním konci úpravy pak vodní tok vstupuje na lesní pozemky. Hlavním impulsem pro provedení protipovodňových opatření byly povodně v letech 1996 a 1997, kdy došlo značnému poškození koryta a k ohrožení soukromých ale i veřejných nemovitostí. V korytě toku byly do té doby zřejmé pomístné úpravy, a to jak ze strany správce toku tak pobřežníků. Jednalo se především o sanace nátrží, které byly dosypávány ve strmém sklonu a nevhodným materiálem a budování příčných objektů v mnoha případech nevhodně umístěných.

Důvod a cíl úpravy toku:

Při povodních v letech 1996, 1997 a 2000 došlo k značnému poškození koryta toku, stávajícího podélného opevnění i příčných objektů, prohloubení dna a následnému podemílání a sesouvání břehů a k rozšíření stávajících a vytváření nových břehových nátrží. Byly poškozeny mosty a místní komunikace. V km 2,040-2,200 byla devastována úprava z roku 1993 (viz fota níže). Účelem navrhované stavby bylo především omezit erozivní schopnost vodního proudu při zvýšených průtocích, stabilizovat koryto toku a zajistit průtočnou kapacitu na návrhový průtok Q20. Úprava toku byla nutná z hlediska nejen ochrany samotného koryta toku, ale také ochrany soukromého (rodinné domky, pozemky) i veřejného (místní komunikace, mosty) majetku v případě dalších povodňových průtoků.

Technické řešení stavby:

Byla provedena celková oprava devastovaného toku po povodních. Výmoly a nátrže byly sanovány, bylo stabilizováno dno a svahy koryta. Také došlo ke zkapacitnění toku na návrhový průtok Q20 (9,26 m3/s). Souvislá úprava toku byla provedena v úseku km 1,260-1,926 a km 2,050-2,199, v meziúseku bylo koryto toku ponecháno bez zásahu (koryto zde bez výraznějších známek poškození). V úseku souvislýchOpravené a zkapacitněné koryto (km 1,260) úprav bylo koryto souvisle opevněno rovnaninou z lomového kamene a opěrnými zdmi z gabionů, podélný sklon byl stabilizován a vyrovnán s jeho postupným zvětšováním proti toku soustavou kamenných stupňů výšky 0,6 m a 0,9 m. Výška posledního stupně v km 2,140, který stabilizuje rozsáhlou nátrž, byla na základě požadavku orgánu ochrany přírody snížena z navrhovaných 1,2 m na 0,95 m (ke značnému poškození koryta došlo při povodních roku 1996, kdy při předcházející úpravě toku bylo orgánem ochrany přírody požadováno ponechat v tomto úseku pouze zemní koryto bez jakéhokoliv opevnění – viz foto níže) .

Stavba byla zahájena v září 2003 a dokončena v říjnu 2004. Celkové vynaložené stavební náklady činily 4 521 tis. Kč a byly hrazeny částečně z vlastních prostředků státního podniku Lesy České republiky a částečně z dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi“. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Lesnická projekce Frýdek-Místek, a. s., zhotovitelem stavby byla firma Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.

Po dokončení stavby provedl správce toku v rámci péče o břehové porosty opakovaně biotechnický zásah v ochranném pásmu toku spočívající v systematické likvidaci ruderálního porostu (křídlatky japonské), který se zde vyskytoval již před realizací předmětných opatření.

V souvisejících úsecích se výhledově plánuje investiční akce obdobného charakteru, a to v úseku km 0,540-1,260, kde jsou problémy se sesuvným územím levého břehu a stabilitou dna toku, kterou doposud částečně zajišťují poškozené příčné objekty vybudované pravděpodobně místními občany.

Úprava poškozená povodní v roce 1996 (km 2,115) Koryto v km 2,165 poškozené povodní v roce 1996 Zborcené křídlo na výtoku z ránového propustku v km 1,570
Sesuv v km 1,600-1,630 zajištěný kamenným záhozem Začátek úpravy v km 1,620 Kamenný stupeň v km 1,475