Tůně Milotický potok

Milotický potok je pravostranným přítokem řeky Opavy v km 87,93. Povodí protáhlého tvaru je zalesněné zhruba z jedné třetiny, většinu plochy tvoří zatravněné zemědělské pozemky. Tok pramení nad obcí Milotice nad Opavou, v obci je koryto toku souvisle upraveno (podélným opevněním a příčnými objekty), pod intravilánem směrem k zaústění do řeky Opavy má koryto přirozený charakter, v říčním km 0,850-0,935 protéká pod železničním náspem.

Technické řešení

Pro realizaci tůní bylo vybráno území ve spodní části povodí v místech, kde tok protéká lesními pozemky, na levém břehu se v těsné blízkosti v mírném svahu nachází louka a nad ní chatoviště.

Soustava 4 tůní (1 průtočná a 3 neprůtočné) má sloužit ke zvýšení biodiverzity, pro posílení ekologicko-stabilizačních funkcí a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Tůně mají charakter terénních prohlubní s celkovou plochou vodní hladiny 1 320 m2.

Průtočná tůň se schodovitým dnem byla vytvořena za pomocí homogenního zemního valu, jehož maximální výška je 1,5 m, délka 44 m, šířka koruny 2 m, sklon návodního a vzdušního líce 1 : 3. Zemní val byl doplněn zemním zámkem. Plocha vodní hladiny je 960 m2, objem vody 550 m3. V místě stávající trasy koryta byl vytvořen složený profil, který byl opevněn lomovým kamenem. Pod přelivem byl vytvořen kamenný skluz s vývarem opevněným kamennou rovnaninou. V pravé části valu byla vytvořena terénní sníženina.

Níže na pravém břehu byly v podmáčené lokalitě vyhloubeny menší neprůtočné tůně se schodovitými dny o ploše 85 m2, 60 m2 a 215 m2 s nízkými zemními valy a pozvolnými sklony svahů. Tyto tůně jsou napájeny spodní prosakující vodou, výrony vody z paty svahu, dešťovou vodou a při zvýšených průtocích v Milotickém potoce se do nich může přelévat voda z průtočné tůně.

V místě paty stávajícího svahu byla vytvořena přitěžovací lavice ze zeminy z výkopových prací. Soustava tůní byla doplněna doprovodnými přírodními prvky (plazníky, broukoviště) s využitím pokácených dřevin a jejich pařezů.

Na akci bylo zažádáno o dotaci z „Operačního programu Životní prostředí“.

Základní údaje

Název stavby:

Tůně Milotický potok

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Milotice nad Opavou

Katastrální území:

Milotice nad Opavou

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-01-0300

Náklady:

1 141 166 ,00 Kč bez DPH, z toho se předpokládá dotace 390 336,00 Kč z dotačního programu „Operační program Životní prostředí“

Projekt:

Lesprojekt Krnov s. r. o.

Zhotovitel:

Christos Liolios

Zahájení stavby:

2/2023

Dokončení stavby:

5/2023

Fotografie