Jičínka I – 12,900 – 13,200

Jičínka, č. h. p. 2-01-01-069, je pravostranným přítokem Odry. Ve správě Lesů České republiky, s. p. je až po soutok se Zrzávkou, tj. cca 15 km. V tomto úseku protéká zastavěným územím obcí Veřovice, Životice u Nového Jičína a Nový Jičín, místní část Žilina.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Jičínka v intravilánu Žiliny nebyla souvisle upravena. V km 13,054 se na Jičínce nacházel jez o výšce 2,2 m, který byl při rekonstrukci v roce 1988 snížen na výšku 1,4 m. Při povodni v roce 2009 došlo k výraznému poškození tohoto objektu. Povodňový průtok vody značně překročil kapacitu koryta, voda vybřežila, pod jezem se částečně vracela do koryta toku a poškodila zpevnění břehů.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce předmětného jezu na skluz a sanace břehových nátrží (zajištění stability břehů) formou kamenného záhozu nebo kamenné rovnaniny. Poškozené záhozy a rovnaniny pod původním jezem na obou březích byly rozebrány a nahrazeny novým záhozem z lomového kamene. Nový zához navazuje na balvanitý skluz, který tvoří v korytě toku členitou šikmou plochu o podélném sklonu cca 1 : 15. Skluz je vyskládán z jedné vrstvy kamenů uložených na štět. Pro omezení možnosti rozplavení skluzu další povodní je spodní řada kamenů kotvena do podloží.

Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Valoušek – VALES
Zhotovitel stavby: POHL cz, a. s.
Dokončení stavby: listopad 2010

FOTOGRAFIE