Lubina km 28,860 – 29,540

Lubina, č. h. p. 2-01-01-127, je pravostranným přítokem Odry v km 58,4. Ve správě Lesů České republiky, s. p. je až po soutok s Lomnou, tj. cca 7,7 km. Pramení na severních svazích Radhošťského masivu, dále protéká intravilány obcí Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Povodí Lubiny nad soutokem s Lomnou patří mezi území s nejstaršími úpravami hrazení bystřin. Cílem úprav bylo omezení transportu splavenin do města Frenštát pod Radhoštěm. S úpravami na tomto vodním toku se začalo již v roce 1907, poslední realizovaná oprava a rekonstrukce uvedeného úseku toku byla dokončena v roce 2007. Při povodni, která proběhla územím Novojičínska dne 16. 5. 2010, došlo k pomístnému narušení břehového opevnění (dlažba z lomového kamene, kamenný zához, kamenná rovnanina) a příčných stabilizačních objektů (zděné stupně).

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

V rámci stavby byly odstraněny splaveniny z prostoru prováděné stavby. Dále byla provedena oprava narušeného břehového opevnění. Kamenný zához byl doplněn a zpevněn, na něj plynule navazuje nová rovnanina z lomového kamene s vyklínováním. Opravena byla i dlažba boků vývarů pod stupni. Z dlažby byly vyjmuty a zpět osazeny uvolněné kameny, celá plocha dlažby byla znovu vyspárována.

Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Valoušek – VALES
Zhotovitel stavby: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín, s. r. o.
Dokončení stavby: říjen 2010

FOTOGRAFIE