Kozlovická Ondřejnice I

Potok Ondřejnice je v úseku, který protéká intravilánem obce, souvisle upraveným vodním tokem, a to příčně jednotlivými stupni a balvanitými skluzy, podélně pak dlažbou z lomového kamene, různými typy opěrných zdí a záhozy. Tato úprava vodního toku je evidována v majetku Lesů České republiky. Část opevnění vodního toku již byla v minulosti opravena, zbývající úseky poškozené přívalovými či povodňovými průtoky byly zařazeny do plánu pro realizaci.

Technické řešení

V rámci stavby „Kozlovická Ondřejnice I“ bylo provedeno v říčním km 22,625-22,795 obnovení stability opěrné zdi a přilehlého koryta. Do dna byly umístěny dva úrovňové kamenné pasy uložené na štět na sucho do vydutého oblouku. Základy opěrné zdi byly stabilizovány přeskládáním a doplněním kamenné patky, která byla v úseku souběhu se silnicí prolitá betonem. Levý břeh byl opevněn kamennou patkou s přesahem nade dnem toku. V části levého břehu došlo k rozšíření koryta odkopem pro zvýšení kapacity toku. Opěrná zeď byla celá očištěna a částečně přespárována. Pomístně bylo doplněno poškozené zdivo.

Dále pak v úseku km 25,150-25,950 a km 26,892 bylo rekonstruováno sedm příčných objektů. Pět stávajících poškozených stupňů bylo přebudováno na skluzy doplněním lomového kamene do prostoru vývaru. Pod stávajícím předprahem vývaru byla vytvořena tůň. Dva stupně byly vybourány a znovu obnoveny jako betonové s obložením přelivné hrany dřevem (dubovým polštářem) a bylo zřízeno dopadiště z lomového kamene na štět.

V km 25,150-25,950 bylo provedeno odtěžení sedimentů a obnova rozplavených záhozů

Název stavby: Kozlovická Ondřejnice I
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Kozlovice
Katastrální území: Kozlovice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-147
Náklady: 6 504 274,63 Kč bez DPH z toho dotace 3 813 000,00 Kč bez DPH z dotačního programu MZe „Podpora opatření na drobných vodních tocích“
Projekt: Regioprojekt Brno, s. r. o.
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Zahájení stavby: 8/2022
Dokončení stavby:

8/2023

Fotografie