Jelení potok v km 0,000 – 2,570

Jelení potok je levostranným přítokem významného vodního toku Opavy, do které se vlévá u obce Nové Heřminovy. V celé délce protéká mimo zastavěná území lesními porosty a zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Horní část toku byla upravena v roce 1983 v rámci stavby „Odvodnění pozemků Čaková I“, na spodním úseku v km 0,000 – 1,819 bylo realizováno hrazení bystřin v roce 1994. Tyto stavby zohledňovaly pouze základní aspekt zkapacitnění koryta toku a jeho případné narovnání pro využití k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, kdy docházelo k rychlému odtoku vody z krajiny.

Cílem této stavby bylo řešení zájmového území formou revitalizace vodního toku a přilehlé nivy za účelem jeho navrácení do přírodě blízkého stavu, zpomalení odtoku, zvýšení retence vody v krajině, výrazné omezení nepřirozené eroze v korytě, omezení transportu splavenin a využití terénních enkláv údolnice pro jejich přirozenou sedimentaci.

Bylo vytvořeno nové revitalizované koryto v délce 2 172 m, se šířkou ve dně 2 – 3 m a v koruně 7 – 9 m, se střídáním na sebe navazujících protisměrných kružnicových oblouků různého poloměru, dále bylo vybudováno 13 nových průtočných i bočních tůní o průměrné hloubce 0,8 m, vytvořeny 4 zemní valy se stabilizací jádra pasem z lomového kamene a obnoveny retenční prostory.

V novém revitalizovaném korytě bylo vytvořeno 81 balvanitých pasů a 73 balvanitých prahů z lomového kamene. Oba typy objektů jsou tvarovány do oblouku proti směru toku. V trase nového koryta byly osazeny soliterní balvany.

Katastrální území: Nové Heřminovy, Čaková / ČHP:  2-02-01-022
Obec: Nové Heřminovy, Čaková
IDVT: 10216242
Dotace celkem: 4 288 020,- Kč bez DPH
Stavební náklady: 4 831 640,- Kč bez DPH (Z toho vlastní zdroje LČR: 543 620,- Kč bez DPH)
Projekt: MARESA, s r. o., Býšť 260, 533 22 Býšť
Zhotovitel: Christos Liolios, Holčovice 244, 793 71 Holčovice
Zahájení stavby: 3/2014
Dokončení stavby: 11/2014

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci dotačního titulu Operační program Životního prostředí.

Fotografie

 
stabilizační balvanité objekty na
rozvolněném korytě
 
průtočné tůně
 
meandr na nově vytvořeném
korytě toku
 
původní úprava hrazení bystřin
 
zahloubené koryto toku