Mušlov III. v km 5,900–9,900

Popis toku

Mušlov je pravostranným přítokem Osoblahy v km 22,1. V celé své délce 13,2 km je ve správě Lesů České republiky, s. p. Obcí Třemešnou protéká v úseku od km 5,8 do km 9,9 a následně ještě obcí Pitárné v km 0,0-2,3.

Popis původního stavu

V obci Třemešné je potok Mušlov souvisle opevněn zdmi. Původně z kamene na sucho, postavené v 30. letech minulého století, které byly průběžně opravovány a nahrazovány, zejména havarijní případy. Nejprve Zemědělskou vodohospodářskou správou, od roku 2011 Lesy ČR, s. p., Správou toků – oblast povodí Odry. Po převodu správy Mušlova pod LČR byly doposud realizovány tři etapy oprav a rekonstrukcí. Etapy Mušlov I. a Mušlov II., realizované v letech 2012-2013, navazovaly ještě na záměr ZVHS a soustředily se především na kritické úseky podél komunikací a na nejhůře poškozená místa, kde došlo k sesutí zdiva. Po jejich dokončení bylo zadáno vypracování projektové dokumentace „Mušlov III. v km 5,900-9,900“, která měla podchytit zbývající úseky starých zdí. Kvůli komplikovaným majetkoprávním vztahům však některá místa zůstala nedořešena. Kapacita koryta je dostatečná pro dvacetiletou až padesátiletou vodu. Vzhledem k silně stísněným poměrům (některé domy stojí přímo na břehových zdech, souběh s komunikacemi), není bez vysídlení půlky obce dosažení vyšší kapacity možné.

Technické řešení

Stavba byla rozčleněna do stavebních objektů podle stupně poškození stávající úpravy. Nejméně poškozené zdi s pomístně vypadlým kameny byly pouze očištěny dozděny a přespárovány. Zdi, které měly relativně dobrou část nad hladinou, ale poškozené základy, byly zajištěny podbetonováním a doplněním o předsazenou betonovou patku. Hůře poškozené zdi byly vybourány do základů a nahrazeny betonovými zdmi s kamenným obkladem. V souběhu s komunikacemi byly pro obklad použity kamenobloky kvůli výraznému urychlení prací. Stabilizace dna byla doplněna o nové dřevěné prahy s kamenným dopadištěm. Staré vybourané zdivo bylo odvezeno na nedalekou skládku dříví od LS Město Albrechtice, kde bylo podrceno mobilním drtičem na frakci 32-63 mm. Získaný materiál měl být znovu použit na stavbě do protimrazových klínů za rub nových zdí. Podrcené kamenivo však obsahovalo příliš mnoho hlinitých příměsí, proto byl použito jen částečně a většina byla předána LS Město Albrechtice s atestem pro použití do podkladních vrstev lesních cest.

Stavba Mušlov III. byla doposud nejrozsáhlejší jak v objemu prací, tak vynaložených financí. Náklady byly částečně financovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství „PPO III. etapa“, částečně z vlastních zdrojů státního podniku LČR a dosáhly výše 21,4 mil. Kč bez DPH. Spolu s náklady na předchozí etapy (Mušlov I. 2,1 mil. Kč, Mušlov II. 12,3 mil. Kč) byly dosavadní celkové náklady vynaložené na ochranu obce Třemešné 35,4 mil. Kč bez DPH. Přesto není činnost na rekonstrukci koryta u konce a v současnosti je připravována další etapa – Mušlov IV.

Základní údaje
Název stavby: Mušlov III. v km 5,900–9,900
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Třemešná
Katastrální území: Třemešná
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-02-0040
Náklady: 21,4 mil Kč bez DPH
Projekt: Lesprojekt Krnov, s. r. o., Ing. Ladislav Řehka
Zhotovitel: Christos Liolios
Zahájení stavby: 4/2016
Dokončení stavby: 10/2017
Fotografie: