Opavice v km 32.050 – 32.360

Vodní tok Opavice, č. h. p. 2-02-01-038, je levostranným přítokem řeky Opavy. Pramení v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na východních svazích Hrubého Jeseníku pod Příčným vrchem (978 m n. m.). Opavice je správě Lesů České republiky od pramene po soutok s Tisovou v km 26,675 (tj. v délce 8,225 km). Plocha spravované části povodí je 21,2 km2 a ve své horní části zahrnuje území obce Heřmanovice , níže pak obce Holčovice.

Popis původního stavu:

V obci Heřmanovice byla Opavice v minulosti hrazenářsky upravena, žádné projektové dokumentace se však nedochovaly. Byly zde postaveny kamenné opěrné zdi v blízkosti místní a státní komunikace, ostatní úseky toku byly ponechány bez břehového opevnění. Pro zajištění dna byly vybudovány dřevěné prahy s kuláčovými dopadišti. Vlivem velký vod a zejména povodní v roce 1997 však došlo k poškození těchto úprav, břehové opevnění bylo narušeno, příčné objekty byly téměř zcela odplaveny, na některých místech se vytvořily výmoly.

Technické řešení stavby:

Stavba „Opavice v km 32,050 – 32,360“ zahrnuje souvislou úpravu toku charakteru opravy a částečněOpavice v km 32,050 - 32,360 rekonstrukce v délce 310 m. Směrové řešení koryta je zachováno, stejně jako jeho šířka a jeho kapacita. Spád toku je upraven na hodnoty mezi 0,91 – 1,41 % a zajištěn příčnými objekty – dřevěnými výstužnými pásy a kamennými prahy. Prahy jsou vysoké 0,3 m a jejich součástí je rampa z betonu prokládaná lomovým kamenem a dlažbou z kopáků, která má zajišťovat oboustrannou migrační prostupnost objektu pro vodní živočichy (tento způsob řešení vychází z osvědčených typů objektů prováděných v alpských oblastech). Břehy jsou opevněny kamennou rovnaninou a opěrnými zdmi. Součástí stavby je také výsadba nových břehových porostů, jejichž druhová skladba byla volena s ohledem na umístění stavby v obci: jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), jeřáb černý (Aronia melanocarpa), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), zlatice (Forsythia sp.), vajgélie (Weigela sp.), šeřík obecný (Syringa vulgaris). Stavbou došlo k ochránění přilehlých komunikací a okolních budov a pozemků před účinky zvýšených průtoků.

Stavba byla zahájena v dubnu 2005 a dokončena v květnu 2007. Celkové vynaložené investiční a neinvestiční stavební náklady činily 6 019 tis. Kč a byly hrazeny z vlastních prostředků státního podniku Lesy České republiky. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, zhotovitelem stavby byla firma Jan Savický – EPIGON.

Pohled na stavbu od začátku úpravy Opavice v km 32,050 - 32,360 Opavice v km 32,050 - 32,360
Opavice v km 32,050 - 32,360 Kamenný práh vysoký 0,3 m Detail rampy zajišťující migrační prostupnost prahu