PPO KOTELNÝ POTOK km 0,960 – 1,728

Kotelný potok, č. h. p. 2-02-02-004, je pravostranným přítokem Moravice, do které se vlévá v obci Malá Morávka. V celé své délce je ve správě Lesů České republiky, s. p.
Kotelný potok se vyznačuje rozkolísaností průtoků a vysokým podélným spádem.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Kotelný potok v úseku navrhované úpravy protéká roztroušenou zástavbou a podél úpravny vody Karlov. Vodní tok zde nebyl dosud souvisle upravován, jsou provedeny pouze pomístné úpravy v blízkosti objektů – lávek a mostů. V bezprostřední blízkosti s odkalovacími lagunami úpravny vody došlo k vytvoření břehových nátrží a k ohrožení těchto objektů. V případě, že nebudou realizována žádná technická opatření, která by vedla ke zlepšení stávajícího stavu, mohlo by dojít k poškození kalových lagun a následně k vyplavení jejich obsahu do vodoteče, což by mělo za následek zhoršení kvality vody v toku a ohrožení vodních živočichů.

Další výmoly v toku způsobují erozi přilehlých pozemků, ohrožují stabilitu dna, místní komunikaci, inženýrské sítě křižující tok a vtokový i výtokový objekt přilehlé vodní nádrže na levém břehu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Provedením stavební úpravy došlo k pomístné úpravě břehů, stabilizaci dna a zkapacitnění koryta Kotelného potoka. Pomístná úprava břehů je provedena kamenným záhozem z lomového kamene, stabilizace dna je provedena pomocí dvou balvanitých skluzů výšky 0,8 m, dvou balvanitých skluzů výšky 0,5 m a jedenácti dřevěnými prahy v úrovni nivelety dna. Podél vodního toku byl doplněn břehový porost.

Stavbou byla zvýšena protipovodňová ochrana na průtoky Q20. Výše uvedenou stavbou došlo k ochraně provozního objektu úpravny vody, přilehlých pozemků, inženýrských sítí a místní komunikace před hloubkovou a boční erozní činností vody.

Projektová dokumentace: Lesprojekt s. r. o.
Zhotovitel stavby: EKOSTAVBY BRNO, a. s.
Dokončení stavby: květen 2009
Stavební náklady: 1 985 000 Kč

FOTOGRAFIE