HB Ondřejnice km 26.800-28.200

Vodní tok Ondřejnice v km 27,820 před úpravouVodní tok Ondřejnice, č. h. p. 2-01-01-147, je pravostranným přítokem řeky Odry. Pramení ze dvou větví na severním úbočí masíiu Ondřejníku. Délka toku je 30,40 km, z toho státní podnik Lesy České republik spravuje 10,10 km toku s plochou povodí 40 km2.

Popis původního stavu:

V minulosti docházelo a i nyní nadále dochází v neupravených částech toku k nezvratnému vývoji hloubkové eroze dna koryta toku, což způsobuje zahlubování koryta v horním úseku toku, sesouvání břehů a vytváření břehových nátrží a zároveň představuje ohrožení okolní stávající zástavby, pozemků a obecní infrastruktury (na místě zjištěno prohloubení od roku 1997 místy až o 3 m). Narušení koryta způsobily povodňové průtoky v minulých letech.

Technické řešení stavby:

Stavba „HB Ondřejnice km 26,800-28,200“ bezprostředně navazuje na provedenou souvislou úpravu bystřiny Ondřejnice v intravilánu obce Kozlovice a zároveň tvoří konečnou fázi úprav tohoto toku v dané obci. Účelem stavby je zvýšení protipovodňové ochrany obce Kozlovice.

Hrazenářská úprava koryta toku Ondřejnice v km 26,800-28,200 zahrnuje výstavbu 21 ks komůrkových balvanitých skluzů. Základním prvkem skluzu je tůňka o hloubce hladiny vody 0,30 m. Průtok vody mezi komůrkami je kontinuální, bez výškových přepadů, Komůrkový balvanitý skluz v km 27,700a to spárami mezi kameny. Dno komůrek je překryto přirozeným štěrkem získaným při výkopech. Pro zajištění dostatečného množství úkrytů a také na usnadnění migrace vodních živočichů jsou do komůrek volně vloženy kameny. Méně namáhané úseky břehů jsou zpevněny rovnaninou s váhou jednotlivých kamenů do 200 kg/ks s vyklínováním spár menšími kameny na délku svahu 0,9 m nad patkou. Patka pod rovnaninou je ze záhozu z kamenů do 500 kg/ks. Povrch záhozu na dně toku a do výšky 0,2 m nad patkou není urovnán. Navržené kamenné výhony (45 ks) jsou kotveny do paty svahu a slouží ke zpestření proudění při malých průtocích a k možnému úkrytu ryb a vodních živočichů. Šířka dna na objektech a v upravovaných místech je zvolena 3m. V km 27,760 je navržena oprava stávajícího zděného stupně. V horní části toku jsou vystavěny dvě zděné štěrbinové přehrážky se šířkou štěrbiny 2,0 m. Konstrukce přehrážky byla dohodnuta se zástupci občanského sdružení, kteří v průběhu správního řízení měli výhrady k původně navržené konstrukci.

Výstavba je členěna na 3 etapy z důvodu různých zdrojů financování:

  • Úsek km 27,750-28,110 byl financován jako opatření prováděné ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona. Práce byly dokončeny v červnu roku 2007. Zhotovitelem stavby je firma Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Stavební náklady: 5 147 tis. Kč.
  • Úsek km 27,585-27,750 je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Stavba byla zahájena v červnu 2007. Zhotovitelem je firma Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Stavební náklady: 2 200 tis. Kč.
  • Úsek km 26,800-27,585 financovaný jako opatření prováděné ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona je v současné době ve výstavbě. Zhotovitelem je firma Valašské lesotechnické meliorace a. s. z Valašského Meziříčí. Předpokládané stavební náklady: 7 534 tis. Kč.

Projektovou dokumentaci všech úseků vypracovala firma Ing. Jaroslav Valoušek – VALES z Valašského Meziříčí.

Komůrkový balvanitý skluz v km 27,700 Přívalová srážka na skluzu v km 27,700
Štěrbinová kamenná přehrážka v km 28,022 Přehrážka v době přívalových srážek 6. a 7. 9. 2007