JAVORNICKÝ POTOK km 2,865 – 5,250 I. etapa

Javornický potok, č. h. p. 2-04-04-015, je přítokem Kladské Nisy. Tok pramení pod vrchem Travná (712 m n. m.) v lesním porostu, dále protéká zastavěnou částí města Javorník-Travná a města Javorník. V celé délce na území ČR, tj. 11,05 km, je ve správě Lesů České republiky, s. p.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

V intravilánu města Javorník je koryto upraveno. Tato úprava byla poškozena povodňovými průtoky na konci června 2009 – byly způsobeny rozsáhlé škody na korytě toku a v něm provedeném hrazení. V úseku zástavby došlo k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi, k poškození stávajícího podélného i příčného opevnění a tím k poškození objektů bydlení, podzemních sítí, přilehlých komunikací. Eroze břehů ohrožovala stabilitu souběžné silniční komunikace nemovitostí bezprostředně sousedících s korytem toku.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

I. etapa úprav na Javornickém potoce zahrnuje rekonstrukce a opravy stávajících objektů na toku v km 4,467 – 5,250. Rekonstruovány byly poničené stupně výšky 1 m, které nyní mají železobetonovou konstrukci s obkladem ze zdiva z lomového kamene, a stabilizační pásy z lomového kamene uloženého do betonu. Podélné opevnění toku – zához z lomového kamene a dlažba – byly opraveny doplněním chybějícího kameniva.

Projektová dokumentace: Lesprojekt s. r. o.
Zhotovitel stavby: IDVS, a. s.
Dokončení stavby: 2009
Stavební náklady: 4 368 467 Kč

Náklady na tuto stavby byly hrazeny z programu Ministerstva zemědělství „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, podprogram „Odstranění následků povodní roku 2009“ (50 %) a z vlastních zdrojů správce toku Lesů České republiky, s. p. (50 %).

FOTOGRAFIE