Lomná km 0,000 – 1,150

Lomná v úseku km 0,000 – 1,150 se nachází v centru města Frenštát pod Radhoštěm. Jedná se o vodní tok upravený. Při zvýšených průtocích však docházelo k vybřežení toku z vlastního koryta a následně k zatopení okolních nemovitostí (rodinné domy, místní komunikace, zahrady, atd.). Důvodem rozlivu tekoucích vod byla nedostatečná průtočná kapacita koryta toku, která byla zapříčiněna nízkými břehy.

Důvod a cíl úpravy toku

Cílem navrhovaných úprav byla protipovodňová ochrana území formou výstavby ochranných hrází, které zabrání rozlivu tekoucích vod mimo vlastní koryto toku. Hráze netvoří souvislý celek, ale jsou umístěny pouze v kritických úsecích území. Stavba zajišťuje ochranu obytných budov v této lokalitě proti povodním s pravděpodobností výskytu jednou za 50 let.

Popis realizovaných úprav:

V místech, kde je místní komunikace na pravém břehu Lomné vedena těsně podél vodního toku a kde docházelo doposud k vybřežení vody při povodních (úsek km 0,000-0,730), byla realizována nízká hráz vedoucí po okraji zpevnění komunikace a po horním okraji průtočného profilu toku.

V úseku mezi mostem místní komunikace v km 0,7468 a silničním mostem v km 1,144 jsou hráze umístěny na horní okraj průtočného profilu toku tak, aby nebylo nutné kácet stromy rostoucí mezi tokem a komunikací. Výška hrází byla navržena s převýšením 0,30 m nad hladinu při průtoku povodně s pravděpodobností opakování jednou za 50 let (převýšení bylo nutné z důvodu, že tok má velký podélný spád a při povodni vznikají na hladině příčné vlny, které většinou postupují po směru toku). Konstrukce hrází je tížná a byla staticky posouzena na posun a překlopení při zatížení povodní. Stísněné poměry intravilánu města a požadavky na stavbu ochranných hrází vylučují stavbu zemních hrází. Navržené a realizované zděné hráze jsou podstatně úspornější z hlediska prostorových nároků a stejně tak z hlediska bezpečnosti. I když dojde k jejich přelití vodou, není nutné takové převýšení hrází, jaké bývá požadováno u zemních hrází.

Postup návrhu rozměrů hráze vyžadoval podrobné výpočty průběhu hladin při povodních za předpokladu zúžení inundace hrázemi a stávajícího průběhu terénu včetně vodního toku. Výpočty průběhu hladin byly provedeny na model metodou ustáleného nerovnoměrného proudění, výpočty byly komplikované častými přechody mezi bystřinným a říčním prouděním, to mimo jiné znamená vznik vln při povodni.

Katastrální území: Frenštát pod Radhoštěm, ČHP 2-01-01-129, IDVT 10214900
Celková délka toku: 9,4 km
Délka úpravy toku: 740 m
Velikost povodí: 23,19 km2
Stavební náklady: 3,561 mil. Kč bez DPH
Celkové náklady: 3,912 mil. Kč bez DPH (Z toho dotace: 3,000 mil. / vlastní zdroje LČR: 0,912 mil. Kč)
Projekt: Ing. Jaroslav Valoušek, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí
Zhotovitel: TALPA – RPF, s. r. o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava – Kunčičky
Zahájení stavby: 09/2010
Dokončení stavby: 04/2012

Fotografie


detail ochranných hrází

dokončené hráze podél místní komunikace