HRADEČNÁ v km 3,100 – 4,200

Hradečná, č. h. p. 2-01-01-074, je pravostranným přítokem řeky Moravice v km 9,100. Tok pramení u obce Lesní Albrechtice ve výšce cca 520 m. n. m. a teče severovýchodním a severním směrem podél státní silnice I. tř. Opava – Fulnek přes místní část Hradce nad Moravicí – Kajlovec a město Hradec nad Moravicí, kde se vlévá do řeky Moravice. Hradečná je v celé své délce 8,7 km, včetně přítoků, ve správě Lesů České republiky, s. p.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Vodní tok Hradečná byl v minulosti několikrát upravován. První souvislá úprava v délce 6,000 km pochází z let 1909 – 1913 (180 ks dřevěných prahů, vegetační úprava, kamenná rovnanina). V letech 1984 – 1985 byla v km 3,100 – 4,661 provedena oprava 95 ks dřevěných prahů, z úseku 4,661 – 5,500 se nedochovala žádná dokumentace dokladující údržbu původních objektů hrazení bystřin.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

V rámci úpravy byla provedena výměna stávajících poškozených prahů s dřevěným dopadištěm za nové dřevěné prahy s dopadištěm z lomového kamene, z něhož je vytvořen skluz zakončený tůní. Chybějící prahy jsou doplněny. Stávající zachovalé prahy jsou ponechány v původním stavu a jsou zajištěny kamenným pásem do dna pod spadištěm v šířce 1 m. Dno nad prahem bude rovněž opevněno rovnaninou do dna v délce 1 m.

Projektová dokumentace: Lesprojekt Krnov s. r. o.
Zhotovitel stavby: PROLES s. r. o.
Dokončení stavby:  listopad 2010
Stavební náklady: 957 591 Kč

Náklady na tuto stavbu byly hrazeny z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 200 – 2013.

FOTOGRAFIE