Vodní nádrž Sýkořinec

Průtočná malá vodní nádrž pojmenovaná po lese Sykořinec, ve kterém pramení bezejmenný pravostranný přítok Lubiny, na němž je vystavěna, slouží především pro akumulaci a retenci vody v krajině a umožnění rozvoje společenstev rostlin a živočichů navázaných na mokřadní biotop. V místě nové hráze vybudované nádrže se nacházela stará hráz nejvýše položeného rybníku bývalé rybniční soustavy neznámého stáří (v historických mapách a leteckých snímcích od poloviny 18. vodní plocha zakreslena není, v ploše bývalých rybníků je na některých mapách zakreslená jen travnatá plocha bez vody). 

 

Technické řešení

V rámci akce byla provedena výstavba průtočné malé vodní nádrže o celkovém objemu akumulované vody při maximální hladině 13 960 m3 (při zatopené ploše 8 693 m2), přístupové cesty a průtočné vodní tůně nad nádrží.

Hráz je zemní homogenní sypaná s ohumusováním a osetím vzdušeného líce. Návodní opevnění je kamenné, avšak běžně viditelná část je pouze 0,2 m nad hladinu zásobního prostoru. Bezpečnostní přeliv je řešen jako kamenná rovnanina do betonu v místě přelivu, dále kamenná rovnanina. Upravený terén nad úroveň zásobního prostoru nádrže je ohumusován a oset. Výpustné zařízení tvoří prefabrikovaný železobetonový požerák. Nad stávajícím propustkem vznikla průtočná vodní tůň s nízkým kamenným průcezným segmentem.

Základní údaje

Název stavby:

VN Sýkořinec

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Mošnov

Katastrální území:

Mošnov

Číslo hydrologického pořadí:

2-01-01-1410

Náklady:

4 122 061,15 Kč bez DPH, z toho dotace 4 054 245,00 Kč z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 lesního zákona

Projekt:

VH atelier, spol. s r. o.

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r. o.

Zahájení stavby:

4/2022

Dokončení stavby:

10/2022

Fotografie