Lomná – přehrážka km 6.492

Tok Lomná, č. h. p. 2-01-01-129, je levostranným přítokem Bystrého potoka. Protéká obcí TrojanoviceFrenštát pod Radhoštěm. V celé délce 10,8 km ji spravují Lesy České republiky, s. p., horní polovina toku se nachází na území CHKO Beskydy. Plocha povodí zaujímá 24,879 km2.

Popis p;vodního stavu:

Dokončené hrazení bystřiny Lomná v letech 1905-1927Hrazení toku Lomná proběhlo v letech 1907-1927, v pozdějších letech byly prováděny jen částečné opravy, převážně po povodních. Původní široké štěrkové koryto bylo upraveno. Úprava byla převážně provedena příčnými objekty zděnými kamennými stupni s vývarem a podélným opevněním kamennou dlažbou. Úprava byla ukončena odstupňovanou přehrážkou a lapačem splavenin. Počátkem devadesátých let minulého století se započalo s generální rekonstrukcí objektů hrazení bystřin v zastavěném území. Tento proces uspíšila povodeň v roce 1997, kdy některé provedené úpravy před povodní bylo nutno znovu opravit. Rekonstrukce opevnění toku není zcela dokončena.

Objekt přehrážky s retenčním prostorem byl dokončen na začátku minulého století. Dle projektové dokumentace z roku 1905 byla přehrážka navržena s představením kaskády tří kamenných stupňů ukončených předprahem (viz foto situace stavby a podélného profilu níže).

Přehrážka okolo roku 1927Realizace stavby byla odlišná od původního záměru, kdy byla vybudována kaskáda pouze dvou kamenných stupňů ukončená předprahem (viz foto přehrážky kolem roku 1927). Do současnosti je zachován původní tvar a dimenze stavby. S výjimkou středové sekce tělesa přehrážky je zachováno původní zdivo přehrážky, kamenných stupňů i břehového opevnění.

Do roku 1996 probíhaly pouze menší opravy na tělesech přehrážky a odtěžení retenčního prostoru. V roce 1996 byla provedena rekonstrukce střední sekce tělesa přehrážky. Povoděn o průtoku větším než Q100 v roce 1997 těleso přehrážky viditelně nepoškodila. V následujících letech se však začaly na zdivu projevovat negativní účinky povodně a kvalita stavebních prací prováděných v roce 1996. V roce 2004 byl stav přehrážky havarijní a správce toků zadal vypracování projektové dokumentace pro opravu.

Technické řešení stavby:

V rámci oprav bylo provedeno vybourání středové sekce tělesa přehrážky o délce 15 m a nahrazeno novým zdivem. Vnitřní zdivo je tvořeno kvalitním betonem dostatečně odolným proti vnikání vody a mrazům v prostředí se stálou přítomnosti vody. Vnější zdivo je tvořeno obkladním řádkovým zdivem kamenným z šedého glaukonitického pískovce, ze kterého je postaveno původní zdivo přehrážky. V tělese přehrážky byly provedeny odvodňovací okna pro převedení malých průtoků s propouštěním jemných a drobných sedimentů. Okna byla vyzděna dle původních rozměrů a ukončena klenbou.

Pro opravu stávajícího, tedy původního zdiva, byla navržena technologie injektáží doplněním vhodného pojiva. Stávající – původní zdivo je provedeno z pískovce a cementové malty. Lícové zdivo bylo jakostní, do vnitřního zdiva byla používaná i Přehrážka po dokončení opravyvápenopísková malta a kameny neměly opracovaný povrch. Nejprve bylo provedeno očištění zdiva a spár s odstraněním malty do hloubky až 10 cm. Poté bylo provedeno hloubkové párování zdiva. Tím bylo docíleno uzavření povrchu zdiva a následovalo vyvrtání injektážních vrtů jak v horizontální rovině (vrty mírně úpatní se sklonem 5-10°), tak vertikální rovině. Hloubka vrtů se pohybovala v délce 80-100 cm, průměr vrtů 20 mm. Vrty byly převážně prováděny v ložných spárách zdiva v množství 4-5 ks na 1 m2. Po vyvrtání byly do otvorů vloženy výztuže z betonářské oceli v délce o 10 cm kratší než délka vrtů. Následně bylo přistoupeno k injektáži zdiva s postupem odspodu nahoru. Injektáže byly prováděny směsí polyuretanových pryskyřic pod tlakem 0,8-1,0 MPa. Pro injektáže byly vybrány polyuretanové pryskyřice, které je možno používat i pro přímý kontakt s pitnou vodou a nejsou nebezpečné vůči životnímu prostředí. Do jednoho vrtů bylo průměrně injektováno 5,0 kg hmoty, injektáž byla ukončena 10 cm od povrchu zdiva. Po provedení injektáže byly ústě vrtů do hloubky 10cm vyplněny vysokopevnostním tmelem a s urovnáním spáry zdiva tmelem.

Oprava kaskády kamenných stupňů byla provedena obdobně jak tělesa přehrážky. Bylo doplněno stávající zdivo, provedeno očištění spár, hloubkové spárování a následná injektáž. Rovněž bylo opraveno opevnění břehů dlažbou z lomového kamene.

V rámci stavebních prací došlo k odtěžení nánosů z retenčního prostoru přehrážky.

Stavební práce byly započaty na podzim roku 2005 a ukončeny v srpnu 2006. Celkové stavební náklady činily 3 090 tis. Kč a byly hrazeny z vlastních prostředků státního podniku Lesy České republiky. Zhotovitelem projektu byla firma Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, stavbu realizovala firma Valašské lesotechnické meliorace, a. s.

Část situace z projektové dokumentace z roku 1905

Podélný profil z projektové dokumentace z roku 1905

Přehrážka před opravou v roce 2005
Přehrážka po dokončení opravy