Hluchová km 0,300-1,050

Hluchová je přítokem významného vodního toku Olše. Její povodí je v horní části zalesněné s mnoha drobnými přítoky. Ve střední a dolní části povodí se nacházejí intravilány obcí Nýdek a Bystřice. Koryto bylo v intravilánech původně hrazeno srubovými konstrukcemi, postupem let došlo k rekonstrukcím objektů na kamenné stupně s IZT prefabrikáty, balvanité skluzy, přehrážky, prahy (kamenné i dřevěné), podélné opevnění opěrnými zdmi a kamenným záhozem nebo rovnaninou. Koryto toku je v horním úseku lehce štěrkonosné. Šířka koryta ve dně se pohybuje v dolním úseku v intravilánu v rozmezí 10-13 m.

Technické řešení

V rámci stavby „Hluchová km 0,300-1,050“ došlo k opravě a rekonstrukci 3 stávajících příčných objektů (stupňů) v centru obce Bystřice.

U kamenného stupně s tělesem spodní stavby z IZT prefabrikátů v km 0,331 byl doplněn těžký lomový kámen do spadiště z důvodu stabilizace tělesa stupně. Také proběhla oprava dlažby v levém svahu spadiště.

Stupeň v říčním km 0,540 byl rekonstruován na kaskádovitý balvanitý skluz tvořený čtyřmi dnovými pasy z kamenné rovnaniny, mezi kterými jsou vytvořeny 3 tůně.

U stupně z IZT prefabrikátů v km 1,044, který měl původně kamennou přelivnou hranu, byla přelivná hrana nahrazena betonovým přelivem s naznačenou imitací kamenné dlažby. Bylo provedeno také přespárování dlažby vývaru.

Název stavby: Hluchová km 0,300-1,050
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Bystřice
Katastrální území: Bystřice nad Olší
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-0240
Náklady: 1 850 670,31 Kč bez DPH, z toho dotace 1 109 000,00 Kč z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“
Projekt: Regioprojekt Brno, s. r. o.
Zhotovitel: VDP STAVBY, a. s.
Zahájení stavby: 8/2023
Dokončení stavby:

11/2023

Fotografie