Ráztoka km 2,108-2,608 (2,014-2,514) revitalizace

Ráztoka, č. h. p. 2-03-03-053, je pravostranným přítokem řeky Stonávky, která ústí do Olše. Pramení v oblasti pod vrchem Ropičkou ve slezských Beskydech. Po km cca 2,000 protéká intravilánem obce Komorní Lhotka, výše proti proudu se pak nachází rozptýlená rekreační zástavba a lesní pozemky.

Ráztoka je typickým bystřinným tokem v území Beskydského flyše se zvýšenými projevy splaveninového režimu. Ve správě Lesů České republiky je v celé své délce, tj. 5,45 km.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Ráztoka je systematicky upravovaný vodní tok již od začátku 20. století. Poslední úprava byla v tomto úseku provedena v letech 1966-1969, od té doby prošlo územím několik povodňových vln, z nichž největší škody na vybudovaném majetku způsobila povodeň z roku 1997.

Předmětem realizované úpravy je poškozená úprava toku po této povodni, kdy došlo k poškození stávajících dřevěných prahů a stupňů a k narušení podélného opevnění s následnou tvorbou nátrží. Účelem stavby bylo stabilizovat dno a koryto toku a tím snížit rozsah eroze dna i břehů. Bez provedení řádné údržby by docházelo k dalšímu poškozování opevnění koryta toku a tím k nekontrolovatelnému vzniku břehových nátrží s ohrožením sousedních břehových pozemků a nemovitostí na nich umístěných.


Detail skluzové plochy před prolitím a proštěrkováním

Dokončená skluzová plocha se soustředěním průtoku

Dokončený skluz po proštěrkování a prolití betonem

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Úprava toku revitalizačního charakteru spočívala v rekonstrukci 13 dřevěných prahů na migračně prostupné zdrsněné skluzy konstrukční výšky 0,3 m a 0,6 m (požadavek Správy CHKO Beskydy). Zdrsněné skluzy jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí z kulatiny, která je vyskládaná lomovým kamenem do 200 kg na skluzovou plochu. Taq je provedena se sníženou středovou sekcí, do níž se soustředí minimální průtoky. V této sekci jsou kameny kladeny tak, aby zde vznikly tzv. komůrky (proudové stíny), které lépe umožní obousměrnou migrační prostupnost pro vodní živočichy. Kameny ve skluzové ploše jsou pro zajištění větší stability skluzu prolity do výšky 1/3 betonem (tj. cca 15 cm). Všechny skluzy jsou navrženy s vývarem, do něhož jsou vloženy po bocích a k předprahu záhozové kameny pro vytvoření rybích úkrytů. Pro stejný účel byly v bočním opevnění vytvořeny kapsy.

V rámci této stavby je rovněž provedena oprava a doplnění stávajícího podélného opevnění (dlažba na sucho), které bylo poškozeno nebo odplaveno, a to kamennou rovnaninou bez vyklínování a bez urovnání líce tak, aby vznikla drsná textura povrchu. Rovněž byl opraven porušený kamenný stupeň pod soutokem s Odnohou v km 2,595.

Projektová dokumentace: Lesnická projekce Frýdek-Místek, a.s.
Zhotovitel stavby: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.
Dokončení stavby: září 2008
Stavební náklady: 1 829 868,- Kč (spolufinancováno z rozpočtu MSK)

FOTOGRAFIE