STŘEDNÍ OPAVA km 2,040 – 4,900

Střední Opava, č. h. p. 2-02-01-008, pramení na severovýchodních svazích Pradědu, téměř celou svou délkou protéká CHKO Jeseníky. Dále protéká městem Vrbno pod Pradědem, kde soutokem s Černou Opavou vytváří tok Opava. Plocha povodí zaujímá 83,66 km2.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

V městě Vrbno pod Pradědem byla Střední Opava a její přítok Bílý potok v minulosti hrazenářsky upravena již v roce 1910 po katastrofální povodni z roku 1903. Úpravy spočívaly ve stabilizaci dna pomocí prahů a stupňů, břehy byly opevněny kamenným záhozem a opěrnými zdmi. Při povodni v roce 1997 byla většina úprav zcela zničena. Hlavní příčinou škod při povodních byl pohyb splavenin z horních částí povodí a jejich ukládání v prostoru okolo soutoků Bílé, Střední a Černé Opavy, vznik bariér a odtok vody mimo koryto toku s erozí na zaplavených pozemcích.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavba „Střední Opava km 2,040 – 4,900“ navazuje na již realizované úpravy Bílého potoka a Střední Opavy v km 0,950 – 1,747. Těmito stavbami byla dokončena několikaletá snaha správce toků vytvořit v dané lokalitě co možná nejefektivnější ochranu města Vrbna před povodňovými událostmi při respektování ochrany přírody a krajiny na území CHKO Jeseníky.

Úprava koryta toku Střední Opavy v km 2,040 – 4,900 zahrnuje výstavby 9 balvanitých komůrkových skluzů a 7 stabilizačních pásů. Na každém skluzu je 5 komůrek o hloubce hladiny 0,3 m, rozdíl výšek hladin mezi komůrkami je 0,2 m. Délka jednotlivých skluzů se pohybuje v rozmezí 20 – 24 m, výška v rozmezí 1,0 – 1,5 m. Dno komůrek je tvořeno z kamenů výšky cca 0,7 m osazených do betonu, spáry jsou prosypány štěrkem a prohozeny zeminou. Do komůrek jsou vloženy volné balvany, které vytváří úkryty pro vodní živočichy. Stabilizační pásy jsou provedeny z balvanů kotvených do podloží doplněných záhozem. Úseky koryta mezi příčnými objekty nebyly upravovány.

Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Valoušek – VALES
Zhotovitel stavby: EKOSTAVBY HZ, a. s.
Dokončení stavby:  listopad 2010
Stavební náklady: 16,5 mil. Kč

FOTOGRAFIE