Zprůchodnění Opavice km 27,628 – 28,009

Opavice, č. h. p. 2-02-01-038, pramení na jihozápadních svazích Příčného vrchu v nadmořské výšce 850 m, celková délka toku činí 35,7 km. Ve správě Lesů České republiky, s. p. je od svého pramene po soutok s Tisovou.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Vodní tok Opavice a její levostranný přítok Ptáčník jsou významnými krajinnými prvky, Opavice je v zájmovém území také součástí lokálního biokoridoru. Před zahájením realizace projektu byl ve vodním toku umístěn kamenný stupeň o výšce 2m a kaskáda dřevěných prahů. Tyto příčné objekty bránily v migraci vodních živočichů – z chráněných druhů se v lokalitě vyskytuje vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus).

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

V rámci realizace projektu, která probíhala od října roku 2008 do listopadu roku 2009, došlo k odstranění výše zmíněných překážek v toku a k jejich nahrazení rybími přechody ve formě komůrkových balvanitých skluzů, a to na hlavním toku (5 skluzů o výšce 0,6 – 2,0 m) i přítoku (2 skluzy o výšce 1,2 a 2,0 m). Pro podporu migrační prostupnosti byly provedeny i další opatření – vložení 15 výhonů z lomových kamenů. Koryto toku bylo zkapacitněno na Q20 a jeho břehy opevněny kamennou rovnaninou. Také byl doplněn a rekonstruován břehový porost druhově původními dřevinami. Došlo k osetí břehů travní směsí, oživení rovnaniny vrbovými řízky z místních vrb, k výsadbě 320 keřů (olše šedá, krušina olšová, svída krvavá, kalina obecná, ptačí zob, líska obecná, brslen evropský a vrba) a 320 stromů (olše lepkavá, jasan ztepilý, javor horský, javor mléč, javor babyka, lípa srdčitá, habr obecný, jilm horský, třešeň ptačí).

Realizací projektu se navázalo na další úseky toku, které jsou již migračně zprůchodněné.

Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Valoušek – VALES
Zhotovitel stavby: Christos Liolios
Dokončení stavby: 2009
Stavební náklady: 6 168 680,- Kč

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celkově uznatelné náklady činily 6 168 680,- Kč a tvořila je dotace Evropské unie ve výši 5 243 378,- Kč (85 %), dotace SFŽP České republiky ve výši 308 434,- Kč (5 %) a příspěvek Lesů České republiky v hodnotě 616 868,- Kč (10 %). Mimo to Lesy České republiky vynaložily 431 074,- Kč v rámci neuznatelných nákladů a nezbytných víceprací.

FOTOGRAFIE


opevnění břehů záhozem z lomového kamene,
dřevěný pás

vyústění Ptáčníku do Opavice – viditelné skluzy
na hlavním toku

balvanitý komůrkový skluz, výsadba břehového porostu