Soustava tůní Rybářská

Zájmové území se nachází na rozhraní katastrálních území Bílčice a Medlice u Budišova nad Budišovkou. Jedná se o poměrně úzkou nivu Bílčického potoka cca v říčním km 0,250-1,250, kde vodní tok protéká lesními porosty. Nadmořská výška lokality je mezi 438 až 482 m n. m. Po levém břehu údolí vede přístupová lesní cesta.

V roce 2023 byla realizována výstavba nové soustavy 17 tůní (6 neprůtočných, 11 občasně průtočných). Vodní tůně mají různé hloubky (od 0,3 do 1,5 m) a také plochy (11-760 m2). Sklony břehů jsou pozvolné (minimálně 1 : 3), v přechodu na stávajíc terén mírnější. Pro zvýšení členitosti byly do tůní umístěny objekty z přírodních materiálů (kameny různých velikostí, kořeny stromů, kmeny, větve, a to využitím materiálu vzniklého při kácení stávajících porostů, místní kamenivo apod.).

V okolí vodních tůní je vybudováno několik zimovišť z větví a klestu uložených do silnější vrstvy (případně hromady) a překrytých vrstvou zeminy při ponechání nezasypaných otvorů a několik broukovišť (ponechání částí pokácených kmenů a větších pařezů).

Soustava bude sloužit ke zvýšení biodiverzity, pro posílení ekologicko-stabilizačních funkcí a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Technické řešení

Pro realizaci tůní bylo vybráno území ve spodní části povodí v místech, kde tok protéká lesními pozemky, na levém břehu se v těsné blízkosti v mírném svahu nachází louka a nad ní chatoviště.

Soustava 4 tůní (1 průtočná a 3 neprůtočné) má sloužit ke zvýšení biodiverzity, pro posílení ekologicko-stabilizačních funkcí a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Tůně mají charakter terénních prohlubní s celkovou plochou vodní hladiny 1 320 m2.

Průtočná tůň se schodovitým dnem byla vytvořena za pomocí homogenního zemního valu, jehož maximální výška je 1,5 m, délka 44 m, šířka koruny 2 m, sklon návodního a vzdušního líce 1 : 3. Zemní val byl doplněn zemním zámkem. Plocha vodní hladiny je 960 m2, objem vody 550 m3. V místě stávající trasy koryta byl vytvořen složený profil, který byl opevněn lomovým kamenem. Pod přelivem byl vytvořen kamenný skluz s vývarem opevněným kamennou rovnaninou. V pravé části valu byla vytvořena terénní sníženina.

Níže na pravém břehu byly v podmáčené lokalitě vyhloubeny menší neprůtočné tůně se schodovitými dny o ploše 85 m2, 60 m2 a 215 m2 s nízkými zemními valy a pozvolnými sklony svahů. Tyto tůně jsou napájeny spodní prosakující vodou, výrony vody z paty svahu, dešťovou vodou a při zvýšených průtocích v Milotickém potoce se do nich může přelévat voda z průtočné tůně.

V místě paty stávajícího svahu byla vytvořena přitěžovací lavice ze zeminy z výkopových prací. Soustava tůní byla doplněna doprovodnými přírodními prvky (plazníky, broukoviště) s využitím pokácených dřevin a jejich pařezů.

Na akci bylo zažádáno o dotaci z „Operačního programu Životní prostředí“.

Základní údaje
Název stavby: Soustava tůní Rybářská
Kraj: Moravskoslezský
Obec: Bílčice, Jakartovice
Katastrální území: Bílčice, Medlice u Budišova nad Budišovkou
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-0580
Náklady: 1 527 361,00 Kč bez DPH, z toho se předpokládá dotace 723 790,00 Kč z dotačního programu „Operační program Životní prostředí“
Projekt: VH atelier, spol. s r. o.
Zhotovitel: TRS Inženýring Brno s. r. o.
Zahájení stavby: 2/2023
Dokončení stavby:

10/2023

Fotografie