PPO SKOROŠICKÝ POTOK v km 4,747 – 6,692

Skorošický potok, č. h. p. 2-04-04-046, je levostranným přítokem Vidnavky. Tok je v celé své délce ve správě Lesů České republiky, s. p. Pramení pod vrchem Špičák (957 m n. m.) v lesním porostu, v téměř celé své délce však protéká intravilány obcí Skorošice, Žulová a Kobylá nad Vidnavkou.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Povodňovými průtoky na konci června 2009 byly způsobeny rozsáhlé škody na korytě toku Skorošického potoka. V úseku zástavby došlo k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi, k poškození stávajícího podélného opevnění. Průtočná kapacita toku byla významně snížena usazenými splaveninami, které se nacházely i na pozemcích podél břehů toku. Eroze břehů ohrožovala stabilitu nemovitostí bezprostředně sousedících s korytem toku.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

V rámci úpravy Skorošického potoka v km 4,747 – 6,692 bylo provedeno zkapacitnění koryta toku jeho rozšířením v místech zúženého průtočného profilu. Úprava podélného spádu toku spočívala v obnově původních a výstavbě nových dřevěných stupňů a balvanitého skluzu. Mimo objekty zůstává niveleta na stávající úrovni dna, dno je ponecháno v přirozeném stavu. V toku jsou ponechány vtroušené balvany pro usměrňování proudnice a vytváření klidových míst pro ryby a ostatní živočichy. Poškozené podélné opevnění z kamenné rovnaniny bylo přerovnáno a doplněno. Opěrné zdi byly natolik poškozené, že jejich oprava byla takřka nemožná, proto byly v souběhu s komunikacemi vybudovány nové opěrné zdi z vyztuženého betonu s obkladním zdivem z lomového kamene.

Projektová dokumentace: Lesprojekt Krnov s. r. o.
Zhotovitel stavby: EKOSTAVBY HZ a. s.

FOTOGRAFIE