PPO vodního toku Čeladenka v km 3,057 – 3,942

Vodní tok Čeladenka pramení v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce kolem 850 m na severozápadních svazích hory Trojačka (987 m). Čeladenka na svém horním toku je horskou bystřinou, která vytváří hluboké, 8 km dlouhé údolí mezi masívy Kněhyně na západě a Smrku na východě; na tomto úseku klesá o 350 výškových metrů. Při ústí jednoho z drobných přítoků se na pravém břehu Čeladenky rozkládá přírodní rezervace V Podolánkách, chránící smrkový porost na rašeliništi. S již značně zmírněným spádem vystupuje potok u Hamrů z úzkého údolí do široké podhorské kotliny, protéká obcí Čeladná a poblíž železniční zastávky Nová Dědina na počátku Frýdlantu nad Ostravicí vyúsťuje zleva do řeky Ostravice. Těsně před tímto místem je Čeladenka krátkým kanálem propojena se souběžně probíhající Frýdlantskou Ondřejnicí, jejíž přirozený tok se jinak vylévá do Ostravice až o dva kilometry po proudu, poblíž centra Frýdlantu. V případě povodně tak ústí Čeladenky slouží pro Frýdlantskou Ondřejnici jako odlehčovací rameno.

Stav před realizací:

Daný úsek vodního toku se nachází v intravilánu obce mezi mostem státní silnice v ř. km 3,057 a lávkou pro pěší v ř. km 3,942. Koryto bylo v předmětném úseku toku směrově a výškově stabilizováno pro Q20. Dle zpracované studie docházelo k rozlivu od ř. km 3,942 na levém břehu toku při vyšších průtocích než představuje hladina zátopy Q20. Zde se nachází hustá zástavba RD, objekt základní školy, sportovně rekreační areál obce. Přívalovou vlnou vyšší jak 50-ti leté vody bylo ohroženo správní centrum obce. Zátopou území by došlo k významným majetkovým škodám a ohrožení zdraví obyvatel.

Popis realizovaných úprav:

V rámci stavby byl levý břeh opevněn/navýšen na úroveň rozlivu hladiny povodňových průtoků Q100 (plus 0,5 m rezerva) novou gabionovou zdí s těsnicím jílovitým jádrem ze vzdušné strany opevnění v celkové délce 165 bm (dva úseky-100 a 65 bm). S navázáním na stávající zemní val byla rovněž provedena nová zemní hráz v délce 495,5 m o šířce koruny hráze 3,5 m. K zachycení případných průsaků přes těleso hráze a svedení odtoku povrchových vod z pozemků ze vzdušné strany ochranné hráze je umístěn odtokový příkop, který je opevněn lomovým kamenem a je zaústěn přes stávající rybníček s následným odtokem otevřeným příkopem do Čeladenky. Současně na potrubí obecní dešťové kanalizace, která je zaústěna do Čeladenky, byl zřízen mechanický uzávěr k ochraně území před zpětným vzdutím vodní hladiny do dešťové kanalizace při povodňových průtocích v korytě Čeladenky. Manipulace je stanovena PMŘ. Uvedeným opatřením došlo k zabezpečení území na levém břehu Čeladenky od ř.km 3,042 – 3,942 před rozlivy povodňových vod ve výši v úrovni Q20 – Q100 leté vody.

Katastrální území: Čeladná, ČHP: 2-03-01-0220
Celková délka toku: 17, 288 km
Velikost povodí: 43,2 km2
Celkové náklady: 7,441 mil. Kč bez DPH (z toho dotace státu: 5,885 mil. / vlastní zdroje LČR:1,556 mil.)
Projekt: VH Atelier Brno
Zhotovitel: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín, s. r. o.
Zahájení stavby: 11/2010
Dokončení stavby: 11/2011

Fotografie

 
dokončená zemní hráz, vpravo hráze
odvodňovací příkop
 
dokončená gabionová ochranná
zídka – protipovodňová ochrana
 
dokončená gabionová ochranná
zídka – protipovodňová ochrana
 
Čeladenka v horním úseku toku