Valštejnka v km 0,000 – 2,240

Valštejnka je levostranným přítokem Opavice, do které se vlévá v Hynčicích – místní části obce Město Albrechtice. Tok má dva významné pravostranné přítoky: Ztracenou vodu a bezejmenný přítok.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Vodní tok Valštejnka byl v historii upravován zejména v intravilánu obce místními obyvateli, a to kamennými zdmi na sucho – toto opevnění je na některých místech stále udržováno. Správcem toků bylo pak vybudováno na Valštejnce několik příčných objektů – dřevěné prahy a srubové stupně. Po povodni v roce 1997 byla v úseku od začátku Valštejna po soutok se Ztracenou vodou provedena rekonstrukce objektů (srubové stupně byly na některých místech nahrazeny kamennými) spolu se souvislým břehovým opevněním kamennou rovnaninou a dále pak výstavba nových srubových stupňů ve spodní části toku. Tyto úpravy však byly poškozeny povodní ze září 2007, po níž proběhly pouze nejnutnější zabezpečovací práce.

Stav toku svou erozí vážně ohrožujal přístupovou komunikaci do Valštejna a přilehlé pozemky v obci a nemovitosti na nich vystavěné. V rámci projektové dokumentace byla navržena opatření zajišťující stabilizaci koryta toku v souběhu se silniční komunikací a obnova stržených nebo již dosluhujících příčných objektů.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Jedná se o nesouvislou úpravu koryta toku, spočívající ve výstavbě nových dřevěných dvojitých prahů ve dně a nových podélných opevnění – v km 0,048 – 0,445 byla na levém břehu v souběhu s komunikací vybudována zeď z lomového kamene o výšce 2,0 – 2,4 m, úseky s narušenou stabilitou (převážně levý břeh v souběhu s komunikací) byly opevněny kamennou rovnaninou v délce 321 m a oživenou kamennou rovnaninou vrbovými řízky v délce 87 m. Dále byla provedena rekonstrukce stávajících srubových stupňů. Nefunkční stupně v km 0,905, 1,009, 1,052, 1,481 výšky 0,8 m byly vybourány a nahrazeny dvojitými kamennými stupni z lomového kamene a betonu výšky 0,4 m.

Současně byla provedena oprava stávajícího opevnění z kamenné rovnaniny a oprava stávajících kamenných stupňů a dřevěných prahů v horní části úseku.

Kraj / Okres: Moravskoslezský / Bruntál
Obec: Město Albrechtice
Katastrální území: Hynčice u Krnova, Valštejn, ČHP 2-02-01-045
Stavební náklady: 7 963 tis.
Projekt: Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 76, Krnov
Zhotovitel: Christos Liolios, Holčovice 244
Zahájení stavby: 8/2013
Dokončení stavby: 7/2014

Fotografie

 
opevnění břehu kamennou
rovnaninou
 
oprava kamenných stupňů
 
oprava dřevěných prahů
 
rekonstrukce srubových stupňů
na kamenné
 
opevnění břehu kamennou
rovnaninou
 
opěrná zeď z lomového kamene
v km 0,048-0,445