Javornický potok km 2,865-5,250 II. etapa

Javornický potok pramení v Rychlebských horách pod vrcholem Travná (712 m n. m). Na území Polska se vlévá do Kladské Nisy. Nejhornější část povodí tvoří louky, ve střední části vodní tok protéká úzkým zalesněným údolím a spodní část je zemědělsky obhospodařována. První vodohospodářské úpravy na Javornickém potoce (souvislé i pomístní) pocházejí z let 1918 – 1936. Dne 26. června 2009 byl Javornický potok zasažen přívalovou povodňovou vlnou. Došlo zde k břehové i dnové erozi způsobené průchodem sunutých splavenin a k poškození stávajícího podélného opevnění a příčných objektů. Stav koryta toku ohrožoval nemovitosti s korytem toku sousedící, pobřežní pozemky a infrastrukturu obce. Opatření byla navržena pro zajištění stability a zvýšení průtočné kapacity úseku v zastavěné části města Javorník.

Cílem úpravy koryta toku byla ochrana infrastruktury obce před zvýšenými průtoky vod a omezení zanášení průtočného profilu koryta splaveninami. Zvýšení protipovodňové ochrany obyvatel, movitého i nemovitého majetku v zastavěné části města Javorník. Navrženým opatřením došlo k obnově stabilizace koryta toku Javornický potok a současně k jeho zkapacitnění na povodňový průtok Q50.

V rámci stavby byly vystavěny nové opěrné zdi předezděním před stávající poškozené zdi. Jde o železobetonové stěny provedené pomocí bednění s polyuretanovými matricemi, železobetonové zdi s lícem z obkladního režného zdiva z lomového kamene a kamenobloky. Dále byly provedeny stabilizační pasy z lomového kamene, nové dlažby z lomového kamene, nové rovnaniny z lomového kamene.

Součástí stavby bylo i vyčistění stávajících dlažeb, pomístně opraveny poškozené plůtky, doplněno podélné opevnění rovnaninou z lomového kamene. Dále provedena oprava příčných objektů – dřevěné dvojité prahy, se zavázáním do podélného opevnění. U stupně v km 3, 634 provedena oprava přelivné hrany zdivem z lomového kamene.

Kraj / Okres: Olomoucký / Javorník
Obec: Javorník
Katastrální území: Javorník-město, Javorník-ves, Travná u Javorníka, ČHP 2-04-04-018, 2-04-04-020
Délka toku: 12 km – LČR, s. p. spravuje celou délku vodního toku
Velikost povodí: 20,75 km2 (na území ČR)
Celkové náklady: 7,632 mil. Kč bez DPH (z toho dotace: 3,770 mil. Kč)
Projekt: Lesprojekt Krnov, spol. s r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
Zhotovitel: EKOSTAVBY HZ, a. s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
Zahájení stavby: 03/2013
Dokončení stavby: 12/2013