Tůně Černá kaluž

Soustava tůní Černá kaluž byla vytvořena v mírně svažitém území v blízkosti prameniště levobřežního přítoku Melečku v km 2,100. V údolnici nad pramenem byla v minulosti vyhloubena průtočná lesní tůň, která se časem zanesla sedimenty a organickým materiálem (listím, větvemi) z výše položených lesních pozemků. Ta byla v první fázi akce v roce 2020 obnovena: vyčištěna od bahna a spadaných větví, odbagrováním byla její plocha zvětšena do nepravidelného členitého tvaru. Břehy byly sesvahovány do pozvolných sklonů a byly vytvořeny litorální zóny.

O dva roky později bylo provedeno vyhloubení soustavy tří lesních tůní v trvale zamokřené údolnici nad původní tůní. Tůně mají oválný tvar s členitými břehy, dna jsou pozvolně svažitá v mírném sklonu s četnými nerovnostmi, hloubka vody se v jednotlivých částech tůní liší, mělké části s hloubkou vody do 50 cm (litorální pásmo) tvoří cca třetinu plochy tůní, průměrná hloubka vody je 0,80 m. Nejvyšší hladina vody je buď na straně odtoku z tůní, nebo v jejich středu. Vytěžený materiál byl použit z části na vytvarování nízkých zemních valů, z části rozprostřen v bezprostřední blízkosti tůní. Kameny nalezené při výkopových pracích byly uloženy do míst odtoku z tůní, na okraje tůní byly uloženy pařezy a větve. Dno a svahy tůní nebyly urovnávány (uhlazovány) lžící bagru pro ponechání detailní členitosti.

Akcí tak byly realizovány tůně, které stejně jako ostatní vodní prvky v lese budou podporovat biodiverzitu vytvářením vhodných podmínek pro vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny, sloužit jako napajedla pro zvěř, přispívat k zadržování vody v lesích/krajině, kladně ovlivňovat režim vody v lesních půdách ve svém okolí, zlepšovat lokální odtokové poměry a příznivě ovlivňovat mikroklima lesa.

Základní údaje

Název stavby:

Tůně Černá kaluž I a II

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Štáblovice 

Katastrální území:

Lipina u Opavy

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-02-0720

Náklady:

45 500,00 Kč bez DPH – tyto náklady byly v plné výši hrazeny prostřednictvím AOPK ČR v roce 2020 z národního dotačního programu POPFK (Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a v roce 2022 z Evropského dotačního programu NPO – POPFK (Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)

Zhotovitel:

STAMEX spol. s r. o.

Realizace 

2020 a 2022

Fotografie