Vojtovický potok v km 13,900-15,050

Drobný vodní tok Vojtovický potok je pravostranným přítokem Kladské Nisy, do které se vlévá na území Polska. Tok pramení v Rychlebských horách pod Hraničním vrchem – 752 m n. m. Celková délka výše uvedeného vodního toku na území České republiky je cca 19,7 km a má dělenou správu. Vojtovický potok je ve správě Lesů České republiky, s. p., od mostu na státní silnici Žulová – Javorník (dle CEVT od km 11,8), až po pramen, tj. v délce 7,9 km. Tok protéká lesními porosty, zemědělskými pozemky, a také Vojtovicemi, což je místní část obce Vlčice.

Stav před realizací

Povodňovými průtoky na konci června 2009 byly způsobeny rozsáhlé škody na korytě toku Vojtovického potoka. Došlo zde k výrazné břehové i dnové erozi způsobené průchodem sunutých splavenin a k poškození komunikace pomístně souběžné s trasou toku. Stav zdevastovaného koryta toku ohrožoval stabilitu komunikace, cestních propustků a v neposlední řadě i nemovitosti jednotlivých vlastníků a infrastrukturu obce.

Popis provedených úprav

Stávající koryto bylo v řešené části stabilizováno příčnými balvanitými objekty, niveleta dna je pomístně upravena do podélného sklonu 2 %. Příčná stabilizace byla provedena 19 kamennými skluzy se stabilizační tůní a 18 balvanitými stabilizačními pasy. Pro omezení destrukčních účinků transportu splavenin při povodňových stavech byl mezi kamennými skluzy (v horním úseku) vytvořen retenční prostor. Podélné opevnění břehů bylo provedeno kamennou, opěrnou zdí z lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu, přechodné úseky byly opevněny dlažbou z lomového kamene.

Katastrální území: Vojtovice, Petrovice u Skorošic, Nové Vilémovice / ČHP:  2-04-04-026
Kraj / Okres: Olomoucký / Jeseník
Obec: Vlčice, Skorošice, Uhelná
Délka toku: 19,7 km – LČR, s. p., má dělenou správu s Povodím Odry, s. p.
Plocha povodí: 43,50  km2
Celkové náklady: 5,295 mil. Kč bez DPH (z toho dotace: 2,596 mil. Kč / vlastní zdroje LČR: 2,699 mil. Kč )
Stavební náklady: 4,635 mil. Kč bez DPH
Projekt: MARESA, s r. o., Býšť 260, 533 22 Býšť
Zhotovitel: EKOSTAVBY HZ, a. s., Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
Zahájení stavby: 10/2011
Dokončení stavby: 12/2012

Dotační finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím MZe ČR ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi II“.

Fotografie

 
Vojtovice červen 2009
 
intravilán Vojtovic červen 2009
 
balvanité skluzy při jarním tání 2013
 
balvanitý skluz
 
nově upravené koryto, skluz
s retenčním prostorem