Černý potok I

Černý potok pramení na severním svahu Příčného vrchu v blízkosti zříceniny hradu Edelštejn. Většinu své délky protéká lesními porosty a dále pak městem Zlaté Hory, ve kterém ústí do Zlatého potoka. Ve městě je tok souvisle upraven zdmi od roku 1908, v jeho bezprostřední blízkosti se nachází i hlavní budova dětského sanatoria Edel s unikátními léčebnými metodami, které svým významem přesahuje hranice Olomouckého kraje. Podle dochovaných dokumentů byly v úseku sanatoria na zdivu prováděny dříve pouze drobnější opravy v roce 1963, 1986 a naposledy po povodni z roku 1997. Rozsáhlejší rekonstrukce prováděny nebyly.

Technické řešení

Stavba Černý potok I. zahrnuje krátký úsek toku podél dětského plicního sanatoria EDEL. Na podnět vedení Sanatoria byly v roce 2018 zadány projekční práce na rekonstrukci koryta v úseku km 1,015-1,213 (od stupně u parkoviště až do parku). Část od parkoviště po hlavní vchod byla pouze opravena spárováním a pomístným dozděním. Od hlavního vchodu až po konec budovy byla levobřežní zeď zcela vybourána a nahrazena rovnaninou z LK uloženou do betonu. Na pravém břehu byla zeď vybourána z části a nahrazena novou zdí z betonu a kamenným obkladem. Aby se nemusela zeď u budovy bourat a neohrozila se statická bezpečnost, byla nová zeď postavena před starou. Koryto tak bylo posunuto od původní trasy až o 2 m. Nahrazením levobřežní zdi rovnaninou v šikmém sklonu došlo k posunu levé břehové hrany až o 3 m. Tyto změny koryta směrem k cestě vyvolaly nutnost přeložky plynovodu v délce 51 m. Nově byly pode dno toku přeloženy také přípojky vodovodu, elektřiny a sdělovacího kabelu, které dříve křížily potok vzduchem. Zděné stupně a prahy byly vybourány a nahrazeny prahy z LK. Vzdouvací prahy před ostrůvkem a na přechodu z rozšířené části do zděného koryta byly provedeny z betonu s navazující skluzovou plochou. Koryto toku nad budovou Sanatoria bylo původně opevněno rovnaninou z LK. Jako estetický prvek v parku bylo koryto rozšířeno a vytvořen ostrůvek.

Základní údaje

Název stavby:

Černý potok I

Kraj:

Olomoucký

Obec:

Zlaté Hory

Katastrální území:

Zlaté Hory v Jeseníkách

Číslo hydrologického pořadí:

2-04-02-0220

Náklady:

8 980 532,37 Kč bez DPH, z toho dotace 5 388 000,00 Kč z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Projektant:

LINEPLAN s. r. o.

Zhotovitel:

EKOSTAVBY HZ a. s.

Zahájení stavby:

9/2020

Dokončení stavby:

1/2022

Fotografie