Skorošický potok km 6.692 – 8.644

Obec Skorošice leží v oblasti Rychlebských hor asi 18 km severozápadně od města Jeseník. Obcí protéká vodní tok Skorošický potok (č. h. p. 2-04-04-046), který je levostranným přítokem Vidnávky. Pramení pod vrchem Špičák (957 m n. m.), je dlouhý 10,5 km a plochu povodí má 12,6 km2. V celé své délce je vodní tok spravován Lesy České republiky, s. p.

Popis původního stavu:

Skorošický potok byl cca před 100 lety postupně souvisle upraven. Od těchto úprav se nedochovaly žádné projektové podklady a o způsobu hrazení bystřiny lze usuzovat pouze z dochovaných zbytků podélného a příčného opevnění a objektů na toku. V úseku obce mělo upravené koryto většinou obdélníkový průtočný profil s opevněním břehu zídkami z kamenného zdiva na sucho, které byly v posledních desetiletích udržovány vlastníky pobřežních pozemků. V letech po povodni v roce 1997 se ujala oprav havarijního stavu opěrných zídek obec, a to v úsecích, kde byla po rozpadu staré zídky a vzniku břehových nátrží ohrožena místní komunikace nebo jiný objekt. Průtočná kapacita koryta toku se pohybovala podle jednotlivých úseků v rozmezí Q1 až Q5.

PPO Skorošický potok km 6,692 - 8,644
Technické řešení stavby:

V rámci provedených preventivních protipovodňových opatření je koryto toku nad zastavěným územím obce v délce přes jeden kilometr zkapacitněno pomístnou úpravou na návrhový průtok Q5 (3,8 m3/s), v obci pak souvislou úpravou na Q20 (12,3 m3/s). Trasa toku je vedena převážně stávajících korytem, k posunu došlo při změně obdélníkového tvaru koryta na lichoběžníkový se sklonem břehů 1 : 1,5. Stabilitu dna a podélného opevnění zajišťují příčné objekty, které jsou řešeny jako skluzy výšky 0,30 m. V km 7,062 je bývalý vzdouvací stupeň, vybudovaný pro zajištění odběru vody do náhonu, nahrazen skluzem o výšce 2,0 m.

Provedeným opatřením byla zvýšena protipovodňové ochrana území podél vodního toku v části Skorošic, kde je místní komunikace vedoucí souběžně s tokem jedinou přístupovou cestou k občanské zástavbě obce. Ochráněny jsou rovněž stavby na pobřežních pozemcích v blízkosti toku a inženýrské sítě a zařízení zde umístěná.

Informační tabuleStavba byla zahájena v květnu 2005, dokončena 31. srpna 2006. Celkové stavební náklady činily 7 570 tis. Kč a byla na ně poskytnuta dotace z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ v rámci podopatření 1.3.1. – Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření. Dotaci tvořil z 80% příspěvek EU a 20% bylo poskytnuto z národních zdrojů – státního rozpočtu. Finanční podpora byla prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu uplatněna u Ministerstva zemědělství.
Projektovou dokumentaci vypracovala Lesnická projekce Frýdek-Místek, a. s. Hlavním zhotovitelem stavby byla společnost TOMSTAV Olomouc, s. r. o., subdodavatelem EKOSTAVBY HZ, a. s., Jeseník.

V současné době připravují Lesy České republiky, s. p., úpravu dalšího dvoukilometrového úseku Skorošického potoka v zastavěné části obce, jež bezprostředně naváže na tuto dokončenou část.

Skluz v km 7,062 Oba typy podélného opevnění s dnovým prahem Zachovaný původní klenutý most
Oboustranné opevnění břehů kamennou rovnaninou