Satina km 3,450 – 3,600

Satina je levostranným přítokem Ostravice v říčním km 35,6, do které Frýdlantě nad Ostravicí – Nová Ves, pramení na severozápadním úbočí Lysé Hory (1323 m n.m.) v masivu Beskydy, povodí má 7,76 km2, celková délka toku je 7,40 km. Vodní tok, který má bystřinný charakter, je v celé své délce ve správě státního podniku Lesy ČR, s. p.

POPIS PŮVODNÍHO STAVU

Vodní tok Satina je významným krajinným prvkem. Z chráněných druhů se ve vodním toku v této lokalitě vyskytuje vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). Před zahájením realizace projektu byl následkem povodně v květnu 2010 předmětný úsek Satiny v ř. km 3,450 – 3,625 poškozen ( kamenné stupně a prahy, opevnění břehů ) a její koryto zůstalo zahloubeno s četnými břehovými nátržemi.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

V rámci realizace projektu, která probíhala od listopadu roku 2013 do října roku 2014, došlo k rekonstrukci úpravy koryta vodního toku Satina v k.ú. Malenovice, km 3,450 – 3,625 za účelem obnovy vodního díla v souvislosti s odstraněním povodňových škod z května-června 2010. V rámci stavby byla provedena stabilizace nivelety dna, stabilizace vyerodovaného pravého a levého břehu, byl obnoven retenční prostor odtěžením nánosů před přehrážkou. Stabilizace nivelety dna je provedena příčnými objekty z lomového kamene – 3 balvanité skluzy se stabilizačními tůněmi, 1 balvanitý stabilizační práh, kamenná přehrážka s balvanitým skluzem v km 3,525. Oba břehy jsou opevněny kamennou rovnaninou.

Katastrální území: Malenovice / ČHP: 2-03-01-026
Kraj / Okres: Moravskoslezský / Frýdek – Místek
Obec: Malenovice
Projekt: Pöyry Environment a.s. Brno, pobočka Ostrava, Varenská 49, 701 00 Ostrava
Zhotovitel: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o., Vidče 28, 756 53 Vidče
Zahájení stavby: 11/2013
Dokončení stavby: 10/2014

Fotografie