Antošovický potok – poldr v km 2,548

Vodní tok Antošovický potok je levostranným přítokem řeky Odry, do které se vlévá v km 16,9 pod městskou částí Ostravy – Antošovice. Tok pramení pod Černým lesem – 213 m.n.m. Povodí Antošovického potoka má rozlohu 6,7 km2 a je rovinarého charakteru. Vodní tok v horní části protéká lesními porosty, dále zemědělskými pozemky a ve spodní části protéká intravilánem ostravské městské části Koblov a Antošovice. V Antošovicích vodní tok kříží protipovodňovou ochrannou hráz řeky Odry.

Stav před realizací

Antošovický potok v lokalitě poldru protéká lesním pozemkem, a to hlubokou strží. Na kraji lesa byly v ř. km 2,548 dva stávající náspy bývalé komunikace a drážní trati. Pro výstavbu hráze se předpokládalo maximální využití náspu jako konstrukce hráze. Do Antošovického potoka byly povrchovým příkopem peváděny i vody z horní části povodí Koblovského potoka. Stavba poldru byla jednou z navržených variant, která v kombinaci s úpravou Koblovského potoka (včetně zrušení odlehčovacího příkopu do Antošovického potoka) a realizací přečerpávací stanice před ochrannou hrází Povodí Odry, s. p. má zabezpečit protipovodňovou ochranu městského obvodu Ostravy – Antošovice.

Cíl úpravy toku

Stavba řeší akumulaci povodňových průtoků na Antošovickém potoce zřízením poldru včetně výpustního objektu a bezpečnostního přelivu. Účelem stavby je vyřešit problém vybřežování vnitřních (zahrázovaných) vod v Antošovickém potoce, způsobených křížením koryta vodního toku a ochranné hráze Povodí Odry, s. p., nacházející se níže po toku, a tak zabezpečit protipovodňovou ochranu zastavěného území městské části Antošovice. Suchá nádrž je provedena tak, aby transformovala stoletou vodu pro odvedení stávajícím korytem Antošovického potoka.

Popis provedených úprav

Poldr na Antošovickém potoce je součástí protipovodňových opatření území Antošovic a Koblova. Vychází ze zpracované studie technické proveditelnosti „Řešení odtokových závad na Antošovickém potoce“, která byla zpracována státním podnikem Povodí Odry. Suchá nádrž je řešena jako zemní homogenní sypané těleso s využitím náspů původního drážního tělesa. Retenční prostor je tvořen přilehlým lesním porostem a nivou toku Antošovického potoka v rozsahu 8,3 ha.

Návodní líc hráze je proveden ve sklonu 1:3,2 a vzdušný líc ve sklonu 1:1,5 – 1:2,2. Opevnění paty hráze na návodní straně je provedeno opěrnou patkou z lomového kamene. Návodní svah je opevněn pohozem drceným kamenivem. V patě hráze je vybudován požerák, vtok do požeráku je opatřen hrubými česlemi a dále šikmými a kolmými ocelovými česlemi. Dlužová stěna bude v případě provozních potřeb osazena do vodících drážek. Dno před vtokem do požeráku je zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. Výtokové potrubí je provedeno z trub DN 800 o délce 18,8 m, ústí potrubí v požeráku je na vstupu “zaškrceno“ nerezovým plechem s otvorem DN 300. Odtok vody z požeráku je možno regulovat pomocí šoupátka z nerezového plechu opatřeného táhlem. Vypouštění je prováděno přes nepřekročitelné množství 285 l/s.

Bezpečnostní přeliv je proveden v šířce 12 m s bočním sklonem svahů 1:4 a opevněn dlažbou do betonu Svodný příkop bezpečnostního přelivu je proveden v šířce dna 1,5 m se sklonem svahů 1:2. Opevnění plynule navazuje na opevnění výtoku požeráku s napojením do Antošovického potoka. Před vtokem do požeráku jsou osazeny hrubé česle jako ochrana česlí a vlastní konstrukce požeráku.

Katastrální území: Koblov a Šilheřovice, ČHP 2-03-02-003
Název a délka toku: Antošovický potok, 4,480 km
Celkové náklady: 2,504 mil. Kč (vlastní zdroje LČR – 0,722 mil. Kč, dotace PPO II. etapa – 1,782 mil. Kč)
Projekt: Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov, IČO: 47976250, DIČ: CZ47976250
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek, IČO: 45193118, DIČ:CZ45193118
Zahájení stavby: 11/2012
Dokončení stavby: 09/2013
Hlavní parametry stavby:
Délka hráze: 122,64 m
Objem zátopy při Q100: 33 tis. m3
Výška hráze: 5 m
Šířka koruny hráze: 4 m
Maximální odtok potrubím požeráku: 285 l/s
Kapacita bezpečnostního přelivu: 9,5 m3/s
Q100 = 2,84 m3/s Antošovického potoka
Q100 = 6,68 m3/s Koblovského potoka

Fotografie


bývalý násep drážního tělesa –
probíhají průzkumné vrty

pohled na hráz po realizaci

pohled na vtok do požeráku,
bezpečnostní přeliv

výstavba bezpečnostního přelivu

výstavba železobetonového
vypouštěcího zařízení