Mušlov IV.

Mušlov je pravostranným přítokem řeky Osoblahy v km 22,1, pramení v lesních porostech pod Dlouhým vrchem a následně protéká obcemi Třemešná a Pitárné.

Popis původního stavu

V Třemešné je potok Mušlov souvisle opevněn zdmi postavenými v 30-tých letech minulého století původně z kamene na sucho, které byly průběžně opravovány a nahrazovány, zejména v havarijních případech. Nejprve Zemědělskou vodohospodářskou správou, od roku 2011 Lesy ČR, s. p. Etapy Mušlov I. a Mušlov II., realizované v letech 2012-2013, navazovaly ještě na záměr ZVHS a soustředily se především na kritické úseky podél komunikací a na nejhůře poškozená místa, kde došlo k sesutí zdiva. V roce 2017 byla dokončena nejrozsáhlejší etapa „Mušlov III. v km 5,900-9,900“ a v roce 2022 čtvrtá etapa „Mušlov IV.“. Tímto byla zrekonstruována většina starých opevnění. Zbývajících několik úseků bude ještě dořešeno v šesté etapě. Kapacita koryta je dostatečná pro dvacetiletou až padesátiletou vodu. Vzhledem k silně stísněným poměrům (některé domy stojí přímo na břehových zdech, těsný souběh s komunikacemi), není dosažení vyšší kapacity možné. 

 

Technické řešení

Stavba „Mušlov IV.“ zahrnovala převážně vybourání starých zdí a jejich nahrazení rovnaninou z lomového kamene uloženého do betonu ve sklonu vyšším než 2:1. Jde o poměrně nové řešení, které představuje kompromis mezi klasickou rovnaninou ve sklonech 1:1 až 1:1,5 a zdí. Bylo uplatněno v případech, kdy kvůli stísněným poměrům nelze staré zdi nahradit rovnaninou v běžném sklonu, avšak zbývá dost prostoru, aby nemusely být stavěny nové zdi, které by byly neúměrně drahé. Vzhledem k charakteru okolních pozemků (zahrady, širší prostor vedle komunikací) je toto řešení dostačující. Tam, kde byly zdi poškozeny pouze na úrovni hladiny, byly podbetonovány základy a pata zdi zajištěna předsazenou betonovou patkou. Nejméně poškozené zdi s pomístně vypadlým kameny byly pouze očištěny, dozděny a přespárovány. Staré vybourané zdivo bylo odvezeno na nedalekou skládku dříví, kde bylo podrceno mobilním drtičem na frakci 32-63 mm. Získaný materiál bude využit lesní správou do podkladních vrstev lesních cest.

Mušlov v obci Třemešné trpí v letních měsících nedostatkem vody, v extrémních případech může zcela vyschnout. Během provádění prací se tak stalo v srpnu 2022. Na začátku úseku bylo proto koryto vytvarováno do složeného profilu s bermou, soustřeďující nižší průtoky do středu koryta a nedochází tak k poklesu vodního sloupce. V horní části úseku bylo koryto rozšířeno a vytvořena trvale zatopená tůň, jako refugium pro vodní živočichy a zároveň jako estetický prvek. Toto rozšíření bylo možné díky vstřícnému přístupu obce Třemešná, která pro stavbu uvolnila potřebné pozemky.

Základní údaje

Název stavby:

Mušlov IV.

Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Třemešná

Katastrální území:

Třemešná

Číslo hydrologického pořadí:

2-04-02-0040

Náklady:

12 455 343,61 Kč bez DPH, z toho dotace 9 990 000,00 Kč z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“

Projekt:

HydroIdea, s. r. o.

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.

Zahájení stavby:

8/2021

Dokončení stavby:

9/2022

Před realizací
Po realizaci