Ondřejovický potok

Popis toku

Ondřejovický potok je levostranným přítokem potoka Olešnice, do které se vlévá v km 5,2 v okrese Jeseník, nedaleko Zlatých Hor. Délka toku je 2,1 km a v celé délce protéká obcí Ondřejovice. Potok je ve správě Lesů České republiky, s. p. a správu zde vykonává organizační jednotka Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku. Povodí se nachází na severním úbočí Hrubého Jeseníku a srážky přicházející ze severu jsou tak orograficky zesilovány.

Původní stav

Vodní tok byl postupně upravován od 20. let minulého století až do současnosti, poslední větší rekonstrukce byla dokončena v roce 2005. Po této rekonstrukci byl potok souvisle upraven od ústí do Olešnice až po km 1,056. Díky postupnému upravování koryta se zde nacházely různé typy objektů – zdi z lomového kamene na sucho i na cementovou maltu, zdi z betonových panelů IZT, dlažby do betonu, kamenné rovnaniny, stabilizace dna soustavou dřevěných prahů a balvanitých skluzů. Kapacita koryta je značně proměnlivá, v horním úseku dostatečná pro stoletou vodu (Q100), níže pouze pro Q20, byla však ještě omezená nekapacitními propusty, které nedostačovaly ani pro Q5. V květnu 2014 bylo koryto silně poškozeno přívalovou povodní. Přívalová srážka byla natolik intenzivní, že k soustředěnému odtoku docházelo také na okolních svazích a voda měla na koryto devastující účinek už na jeho začátku. Asi 300 m pod pramenem začala eroze dna, místy došlo k zahloubení až o dva metry. Nekapacitní propusty v dolní části se ucpaly a voda vybřežila z koryta. Následně se vracela zpět a způsobovala další erozi břehů a poškozování břehového opevnění. Vlivem eroze bylo místy obnaženo skalní podloží. Dřevěné prahy a balvanité skluzy byly rozplaveny. Bezprostředně po povodni byly z toku odtěženy splaveniny, které byly odváženy do rozsáhlé nátrže na Olešnici v Mikulovicích. Jeden dům byl provizorně zabezpečen záhozem z LK. Projektová dokumentace byla dokončena v červnu následujícího roku a majetkoprávní vypořádání probíhalo bez větších komplikací. Zahájení stavby se však pozdrželo o více než půl roku kvůli odvolání proti stavebnímu povolení ze strany jednoho pobřežníka a o dalšího půl roku kvůli zdlouhavému zadávacímu řízení. Proto bylo v roce 2016 provedeno ještě jedno provizorní zabezpečení – opevnění nátrže pod mostem, který jako jeden z mála zůstal neporušen.

fotografie z povodní 

Technické řešení

Řešeny byly jak opravy a rekonstrukce původních objektů, tak nová stabilizace doposud neupravené části koryta. Dřevěné prahy a balvanité skluzy byly nahrazeny soustavou železobetonových stabilizací do dna, kamenných pasů, prahů a stupňů z betonu. Staré kamenné zdi byly nahrazeny betonovými, v nejvyšší části toku byly postaveny čtyři betonové konsolidační stupně. Všechny betonové konstrukce byly obloženy řádkovým zdivem. Původní kamenné rovnaniny byly opraveny a místy zpevněny betonem. Přibližně 100 m starých zdí z kamene na sucho bylo nahrazeno kamennou rovnaninou uloženou do betonu se svislou lícovou plochou, takže má podobu kamenné zdi. Tento způsob uložení byl vyzkoušen jako prototyp nové konstrukce. Souběžně se stavbou provádělo město Zlaté Hory rekonstrukci a zkapacitnění většiny mostů, lávek a propustků, který bylo celkem sedmnáct.

Část zamýšlené úpravy musela být nakonec vypuštěna. Jednalo se o opevnění koryta v souběhu s budovou TJ Sokol Ondřejovice, která byla povodní poškozena nejvíce. Došlo k zhroucení části stěny sousedící bezprostředně s tokem, a protože ze strany majitele nebyla zavčas opravena, případně částečně odbourána, staticky narušená budova představovala nepřijatelné riziko pro provádění prací v její blízkosti.

Stavba zahrnovala mnoho různorodých prvků, konstrukcí z LK na sucho i do betonu, opravy dlažeb, konstrukcí z betonu, kamenné obklady. Firma paní Naděždy Klíčové z Vrbna pod Pradědem provedla veškeré práce ve vynikající kvalitě, přestože se musela neustále potýkat s akutním nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, zejména kameníků, provádějících obkladní zdivo. 

Základní údaje
Název stavby: Ondřejovický potok v km 0,000-1,800
Kraj: Olomoucký
Obec: Zlaté Hory-Ondřejovice
Katastrální území: Ondřejovice v Jeseníkách
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0920
Náklady: 13 mil. Kč bez DPH
Projekt: Lesprojekt Krnov, s. r. o., Ing. Ladislav Řehka
Zhotovitel: Naděžda Klíčová, Vrbno pod Pradědem
Zahájení stavby: 5/2017
Dokončení stavby: 10/2018
Fotografie: