Lánský potok v km 4,735-7,700

Drobný vodní tok Lánský potok je pravostranným přítokem Kladské Nisy, do které se vlévá na území Polska. Pramení v Rychlebských horách mezi vrcholy Roveň (779 m n. m.) a Strážiště (813 m n. m.), teče severovýchodním směrem. V obci Uhelná byl Lánský potok již v minulosti hrazenářsky upraven, kdy první úpravy vodního toku byly provedeny v letech 1911-1913. Úprava spočívala ve stabilizaci dna pomocí kamenných stupňů a dřevěných prahů. Břehy byly pomístně opevněny kamennými zdmi, kamennou dlažbou a kamenným záhozem.

Původní stav

V červnu 2009 byl Lánský potok zasažen přívalovou povodňovou vlnou. Povodňovými průtoky byly způsobeny rozsáhlé škody na korytě toku Lánského potoka. V úseku zástavby došlo k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi, k poškození stávajícího opevnění koryta toku, nemovitostí, místních komunikací a infrastruktury v obci Uhelná. Průtočná kapacita toku byla významně snížena usazenými splaveninami, které se nacházely i na pozemcích podél břehů koryta toku. Zdevastované koryto ohrožovalo stabilitu nemovitostí bezprostředně sousedících s korytem toku.

Cílem úpravy koryta toku bylo odstranění povodňových škod a současně zvýšení protipovodňové ochrany obyvatel, movitého i nemovitého majetku v zastavěné části obce Uhelná. Navrženým opatřením došlo k obnově stabilizace koryta toku Lánského potoka.

Popis realizovaných úprav

Podélné opevnění břehů bylo provedeno kamennou rovnaninou z lomového kamene do 200 kg nebo záhozové patky. V souběhu s místní komunikací a v místě pobořených stávajících opěrných zdí byla provedena výstavba, popřípadě oprava opěrných zdí z lomového kamene. Stávající koryto bylo v řešené části stabilizováno příčnými kamennými objekty, niveleta dna je pomístně upravena do podélného sklonu 1-3%. Příčná stabilizace byla provedena kamennými pasy a stupni. Kamenné pasy jsou uloženy v úrovni nivelety dna do tvaru klenby, ve směru proti proudu vody. Konstrukce pasu je z lomového kamene o velikosti 80-100 cm uložených na štět. Kamenné stupně jsou výšky 0,3 a 0,5 m s vývarem. Vývar je opevněn kamenným záhozem. Hloubka vývaru je 0,3 a 0,5 m. Stupně výšky 0,3 m jsou z lomového kamene, velikosti 80-100 cm uložených na štět do tvaru klenby a stupně výšky 0,5 m jsou z železobetonu s obkladním zdivem z lomového kamene.

Katastrální území: Dolní Fořt, Uhelná, Nové Vilémovice / ČHP:  2-04-04-027, 2-04-04-029
Kraj / Okres: Olomoucký / Jeseník
Obec: Uhelná
Délka toku: 14 km – LČR, s. p. spravuje celou délku vodního toku
Plocha povodí: 15,00  km2
Celkové náklady: 13,765 mil. Kč bez DPH (z toho dotace: 6,582 mil. Kč / vlastní zdroje LČR: 7,183 mil. Kč)
Stavební náklady: 13,230 mil. Kč bez DPH
Projekt: Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
Zhotovitel: Christos Liolios, Holčovice 244, 793 71 Holčovice
Zahájení stavby: 11/2010
Dokončení stavby: 12/2011

Dotační finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím MZe ČR ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

Fotografie


zanesené koryto – červen 2009

zanesené koryto – červen 2009

nově upravené koryto v intravilánu obce

upravené koryto v dolní části obce Uhelná